is toegevoegd aan uw favorieten.

De archieven der elkander vóór 1814 opgevolgde gewestelijke besturen van Drente

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

95Ö. ,Reglement op de apprehensie en transport der delin„quanten". — Meppel, J. van Buren Lensink, 1758.

1 deel (gedrukt).

951. Stukken betreffende de regeling der kosten van verpleging enz. van personen uit Drente in het tuchthuis te Groningen. 1763/66.

1 dossier.

952. Opgaven van den etstoel aan Drost en Gedeputeerden van door hem veroordeelde personen, die in het tuchthuis te Groningen zullen worden opgesloten. 1791/4.

1 bundel.

953. „Stucken ende missive van sine genade van Benthem „nopende d' nederslag van jr. van Dulman gedaen door Eliseius „Stijll". — Brief, met bijlagen, van den graaf van Bentheim aan Drost en Gedeputeerden, vrijgeleide verzoekende voor den wachtmeester Eli.S/KUS Stijll, ter verkrijging van landwinning na gepleegden doodslag 8 Juni 1666.

1 dossier.

954. „Heer van Watervliet contra Bonifacius Cauw, om „d' sententie van den Hogen Raet in Hollant alhijr ter executie „te stellen. 47". — Stukken betreflende de verzoeken van de Staten-Generaal en Burgemeesteren en Raad van Groningen aan Drost en Gedeputeerden en den drost, om vonnissen ten laste van Bonifacius Cauw te doen executeeren op zijne goederen in Drente. 1675.

1 dossier.

NB. Hierbij eenige eigendomsbewijzen van Bonifacius Cauw.

955. Stukken betreffende het onderzoek door Drost en Gedeputeerden naar de gegrondheid der aanvrage van Wubbegien Tebing wed. A. Hilberts te Gasselte, om revisie van het vonnis van Ridderschap en Eigenerfden in haar proces tegen Roelof Hendriks over verbreking van trouwbeloften. 1790.

1 dossier.

NB. Dit onderzoek werd door Drost en Gedeputeerden ingesteld ingevolge opdracht van Ridderschap en Eigenerfden d.d. 23 Maart 1790.