is toegevoegd aan uw favorieten.

De archieven der elkander vóór 1814 opgevolgde gewestelijke besturen van Drente

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

»56. Briefwisseling van Drost en Gedeputeerden onderling en van het College met den etstoel over de vraag, hoe te hai> delen met 2 vrouwen, die op last van den etstoel voorloopig te Assen waren gevangen gezet als gevaarlijk voor de samenleving, doch wier zinneloosheid was gebleken. 1791

1 omslag.

Kerspelsoldaten.

957. Ordonnantie op het houden en onderhouden van kerspelsoldaten in Drente, vastgesteld door Ridderschap en Eigenerfden 16 Maart 1717.

1 stuk (gedrukt).

NB. De ordonnantie is vervat in eene extract-resolutie d.d 16 Maart 1717.

Kijlcompagnie.

958. „161. Overdragt van aangekogte ondergronden in de „Kielcompagnie, uit de boedel van van Lier, 29 November „1794". — Acte van overdracht aan Drente van den ondergrond van eenige perceelen veen in den nieuwen aanleg boven in de Kijlcompagnie. 1794.

1 charter.

NB. Op 15 Mei 1794 machtigden Drost en Gedeputeerden den ingenieur L. Grkvijlink tot den aankoop voor Drente van de ondergronden in de Kijl, behoord hebbende tot den boedel van van den gewezen ontvanger-generaal van Lieb, door Burgemeesteren en Raad van Groningen op verzoek der crediteuren aldaar ten verkoop aangeslagen. 25 Juli d.a.v. bracht Gbevijlink aan hen rapport uit over den aankoop.

Klerkambt.

959. „Rakende het clercqsampt". — Stukken betreffende de benoeming en de regeling der werkzaamheden van den klerk ter landschapssecretarie. 1756/7, 1777, 1782.

1 dossier.

NB. Hierbij afschrift der instructiën voor de klerken bij de secretarieën van Overijsel (d.d. 1712) en van Stad en Lande (z.j.).

960. „Instructie voor de clerq bij de Commissie van Finantie „over het voormalig gewest Drenthe". (1802?).

1 stuk.