is toegevoegd aan uw favorieten.

De archieven der elkander vóór 1814 opgevolgde gewestelijke besturen van Drente

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De schulte was aannemer van het onderhoud der landschapsgebouwen te Coevorden.

Vergelijk hierbij Inv. N°s. 715—717.

970. Stukken betreffende de aanbesteding en de opname van herstellingen aan het drostenhuis en het landschrijvershuis te Coevorden. 1686/87.

1 dossier.

Coevorden (versterking en verdediging).

NB. Zie voor de versterking en verdediging van Coevorden ook onder Contributiën (Inv. N<*. 1042, 1044, 1048 en 1049).

971. „Coevorden te fortificeren, ende d'betalinge van dien, „mette reparatie vant huis Coevorden, ende van andere schant„sen te leggen etc. 1580, 1592, etc. .54". - Stukken betreffende de versterking van Coevorden van wege de Geünieerde Provinciën 1579, 1580, 1592

1 dossier.

NB. In den titel van het dossier ligt eene acte d.d. 10 Juni 1592, waarbij Fran9ois de Verdugo bepaalt, dat alle soldaten van den vijand tot nog toe in sauvegarde op adellijke goederen in Drente, die niet binnen 2 maal '24 uren (uit Drente) vertrokken zijn, beschouwd zullen worden als „van goeden pryse."

972. Afschrift van het besluit der Staten-Generaal d.d. 24 Juli 1596, bepalende:

1. dat de versterking van Coevorden evenals die van andere grenssteden en -forten zal worden gedragen door de generaliteit, die zal verklaren welke koopmanschappen of neringen te Coevorden mogen worden uitgeoefend;

2. dat de bezetting en bewaring van Coevorden zal staan ter beschikking van den stadhouder graaf Willem Lodewijk van Nassau, behoudens dat deze en de commandeur en de kapiteins, die telkens in Coevorden zullen worden gelegd, „aen de Lantschap „en de steden van Ouerijssel" en andere gerechtigden gelijke beloften zullen doen als voor den oorlog de drosten van Coevorden ;

een en ander zonder afbreuk te doen aan de rechten van Overijsel en Drente;

3. dat de gelden, door Friesland, stad Groningen en Omlanden en Drente bij anticipatie te betalen voor de versterking van