is toegevoegd aan uw favorieten.

De archieven der elkander vóór 1814 opgevolgde gewestelijke besturen van Drente

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Coevorden, in korting zullen strekken op hunne consenten voor de versterking der grensplaatsen, (c. 1600?).

1 stuk.

_ Het 8tuk bevat voorop de waarschuwing „Nota", terwijl de zinsnede omtrent de koopmanschappen en neringen is onderhaald.

973. Stukken betreffende 't verzoek van Drost en Gedeputeerden aan den stadhouder om zijne tusschenkomst ter opheffing van toestanden, nadeelig voor eene goede bewaking van Coevorden. 1636.

1 omslag.

974. Stukken betreffende de bewaring van Coevorden tijdens de afwezigheid van den commandeur. 1640.

1 dossier.

NB. De stukken bestaan hoofdzakelijk uit eene briefwisseling van Drost en Gedeputeerden met den stadhouder en diens secretaris. De stadhouder had namelijk de bewaring opgedragen aan den kapitein Andkinga, waartegenover Drost en Gedeputeerden beweerden, dat de bewaring alleen den drost toekwam.

Hierbij een missive van den kapitein Andringa d.d. 19 December 1639 aan Drost en Gedeputeerden verzoekende om, met het oog op de weinige officieren te Coevorden, te zorgen, dat een officier der compagnie van den kapitein Polmak te Coevorden werd geplaatst. Met minuteel antwoord van Drost en Gedeputeerden en minuteele order voor den luitenant de Mepsche om zich naar Coevorden te begeven.

975. Request van Drost en Gedeputeerden aan den Raad van State, om den ingezetenen van Schoonebeek 't gebruik te vergunnen van een pas door het moeras aldaar. 1641.

1 stuk.

NB. Het request heeft een apostille, waarbij „bericht" wordt gevraagd van den commandeur van Coevorden, die het gebruik van den pas had verboden.

976. Uittreksels uit de resolutiën van den Raad van State d.d. 21 December 1641 en 15 Januari, 4 en 6 Juni 1642 betreffende de bezetting en de verdediging van Coevorden. 1641/42.

1 omslag.

NB. De besluiten werden genomen naar aanleiding eener