is toegevoegd aan uw favorieten.

De archieven der elkander vóór 1814 opgevolgde gewestelijke besturen van Drente

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

aan gemerkt „3"; terwijl een stuk . gemerkt is met „6", op gelijke wijze als de „5" van N°. 3". Een stuk is in dorso bovenaan gemerkt „H".

Over Januari—November 1635 zijn geene stukken voorhanden.

987. Stukken betreffende het protest van Drente bij de Staten-Generaal tegen hunne vordering, dat de commandeur van Coevorden van hen zijne commissie zou ontvangen en aan hen den eed zou afleggen. 1651/2. «

1 dossier.

988. Stukken betreffende het geschil tusschen Friesland, Stad en Lande en Drente over het recht van begeving van het commandement van Coevorden en van beëediging van den commandeur. 1658/9.

1 dossier.

NB. Eenige stukken zijn in dorso onderaan gemerkt „9", „11", „12", „13", „14", „15", „16", „17", „18", „19", „21", „22", „23", „24", „25", „26", „27"; een stuk is in dorso gemerkt „A".

Hierbij ook de op 18 April 1659 tusschen de 3 gewesten gesloten overeenkomst, waarbij den stadhouder het recht van begeving werd toegekend, werd bepaald dat gekozen moest worden een ingezetene van een der 3 gewesten en dat de benoemde den eed zou afleggen aan Drost en Gedeputeerden van Drente.

Coevorden (verhouding commandeur tot lastgevers).

989. „D'gerechticheijt van de wint, d'landtschap toebehorende, „van de Coevordse meulens."— Stukken betreffende de vergunning, door Drost en Gedeputeerden verleend aan den commandeur van Coevorden, tot het weder-opbouwen van een omgewaaiden windmolen op het bolwerk. 1649/1650.

1 dossier.

NB. Hierbij afschriften van stukken (d.d. 1611) betreffende de plaatsing van den molen. (1649 of '50?).

990. „Acte van Sijn Hoocheit van den '25 Martij 1651 (sic) „aangaende het geven van 't woord tot Coevorden" en het genot van 't landschapshuis in 't kleine kasteel. 1641.

1 stuk.

NB. Het stuk is een voorschrift van prins Frederik Hendrik, dat Drost en Gedeputeerden te Coevorden vergaderd, of wel de drost alleen als hij de vesting bezoekt, eene enkele maal moeten

'20