is toegevoegd aan uw favorieten.

De archieven der elkander vóór 1814 opgevolgde gewestelijke besturen van Drente

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

998. Geapostilleerd request van den commies te Coevorden Nicolaas van 't Hof aan Drost en Gedeputeerden, om voorziening in het onderhoud van en het toezicht op de aldaar aanwezige wapenen. 1652.

1 stuk.

NB. Bij de apostille droegen Drost en Gedeputeerden de voorziening hierin op aan de gecommitteerden tot de verpachting der generale middelen te Coevorden, totdat de eerstkomende landdag zou hebben beslist. Achter op 't stuk staat: „eijscht „jaerlix 50 gl. voor het onderhout van de cuirassen".

999. Stukken betreffende het verschaffen, op last van Drost en Gedeputeerden, van brandstoffen aan het garnizoen te Coevorden. 1673.

1 dossier.

Coevorden (verlaten).

1000. Stukken betreffende de bemoeiingen van Drente met de overeenkomst tusschen den Raad van State en de stad Coevorden, waarbij de stad het recht verkrijgt tot den bouw van 2 verlaten „buijten die conterscherpsgraffte int canael tegens het „oude verlaet liggende" en het heffen van verlaatsgeld. 1634/35.

1 dossier.

NB. Vergelijk het verhandelde op den landdag d.d. 17 Febr. 1635, waarbij Ridderschap en Eigenerfden de zaak casseerden, voor zoover zij achtten 's landschaps souvereiniteit geschonden te zijn, en zelf toestemming gaven tot den bouw, doch onder beding v van 't recht van naasting.

1001. Stukken betreffende herstellingen aan de verlaten te Coevorden ten laste van Drente. 1665 — 1691.

1 bundel.

NB. Het bestek d.d. 1665 is in dorso getiteld „Origineel vant „verlaet van Coevorden bij d'landtschap gestelt, 1665."

1002. Tarief van de heffing over 1635/6 en voorwaarden der verpachting van het verlaatsgeld aan de 2 nieuwe verlaten te Coevorden. 1635.

1 dossier.

NB. Het tarief is vastgesteld in overleg met den commandeur en geteekend door een burgemeester en den secretaris van Coevorden. De voorwaarden zijn geschreven ter landschapssecretarie.