is toegevoegd aan uw favorieten.

De archieven der elkander vóór 1814 opgevolgde gewestelijke besturen van Drente

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1003. Cedelen van de verpachting door gecommitteerden van Drost en Gedeputeerden van het verlaatsgeld aan de 2 nieuwe verlaten te Coevorden. 1635/6—1796/7.

I portefeuille.

NB. Ontbreken de cedelen over 1672/73 N°. xxxvm, 1705/06 N°. 72, 1736/37 N°«. 104 en 105.

In het laatst van 1635 kwam bij 't bestuur van Drente in een verzoek van burgemeesteren en gezworen gemeente van Coevorden, dat Drente zou overnemen de 2 nieuwe verlaten te Coevorden. Bij besluit van Drost en Gedeputeerden op den rechtdag d.d. 19 November 1635 werden gecommitteerden benoemd ter onderzoek, terwijl overeenkomstig de resolutie d.d. 17 Februari 1635 van Ridderschap en Eigenerfden werd besloten, de verlaten „aen „de hand te houden". Terstond werd de zaak uitgevoerd, blijkens het tegelijkertijd door Drost en Gedeputeerden genomen besluit, de verlaatsgelden over 1635/6 te verpachten namens Drente. Die verpachting is een week later gevolgd.

Coevorden (geschillen bestuurscolleges).

1004. „Coevorder artikelen, 1753". — Stukken betreffende de gedachtenwisseling tusschen de prinses-gouvernante Anna en Drost en Gedeputeerden over de „Petitiën en articulen", door den magistraat van Coevorden in 1748 bij den erfstadhouder en Ridderschap en Eigenerfden ingediend. 1753/4.

1 dossier.

NB. De „Petitiën en articulen" bevatten grieven van den magistraat over allerlei onderwerpen van bestuur, neergelegd in 10 artikelen. In ongewaarmerkt afschrift zijn ze hier aanwezig.

1005. „Tol op de nieuwe brugge te Coeverden". — Stukken betreffende het verzet, door de gecommitteerden der breede gemeente te Coevorden en de Gedeputeerde Staten van Overijsel, tegen den tol op de nieuwe brug over de wetering bij het Klooster in den weg naar Overijsel, en de opheffing van dien tol door Ridderschap en Eigenerfden. 1768/69.

1 dossier.

NB. Hierbij het geapostilleerd request d.d. 1766 van den magistraat van Coevorden aan den drost, om den bewusten tol te mogen heffen.

1006. Stukken betreffende de medewerking van Drost en