is toegevoegd aan uw favorieten.

De archieven der elkander vóór 1814 opgevolgde gewestelijke besturen van Drente

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

breede gemeente te Coevorden aan Drost en Gedeputeerden, om afschriften van enkele stukken, ter landschapssecretarie aanwezig, ten behoeve van de beantwoording der repliek van den drost.

ÏOÖH. Stukken afkomstig van de commissie uit Ridderschap en Eigenerfden tot onderzoek der stukken van het proces, voor Ridderschap en Eigenerfden gevoerd tusschen den drost en de gecommitteerden der breede gemeente te Coevorden, over de bevoegdheid der laatsten tot toezicht op en medewerking aan het bestuur der stad. 1773/6.

I portefeuille.

NB. Vergelijk Inv. N°. 1009.

Ridderschap en Eigenerfden benoemden de commissie op 10 Maart 1772. Naar aanleiding van haar rapport droegen zij 23 Maart 1773 der commissie op, de stukken aan twee rechtsgeleerden te zenden om advies. Blijkbaar liet men de zaak echter rusten, waarom de gecommitteerden van de breede gemeente op 23 Maart 1775 aandrongen op naleving van het genoemd besluit. Toen werd door de commissie in overleg met partijen de procedure gesloten en bedoeld advies ingewonnen. Na het inkomen hiervan bracht de commissie op 19 Maart 1776 rapport uit aan Ridderschap en Eigenerfden, die daarop besloten, dat de procedure door Drost en Gedeputeerden zou worden geopend en de sententie conform het ingewonnen advies zou worden geveld. Wederom bleef de zaak rusten, totdat op 23 Januari 1779 — naar aanleiding van het request van de gecommitteerden van de breede gemeente, om beëindiging van de zaak, — door Drost en Gedeputeerden vonnis werd gewezen.

1009. Stukken betreffende de medewerking van Ridderschap en Eigenerfden tot oplossing van het geschil tusschen de gecommitteerden der breede gemeente te Coevorden en den drost met den magistraat aldaar over de vordering der eersten om mede te werken aan de benoeming van ambtenaren en het beheer der financiën. 1779/81.

1 dossier.

NB. Vergelijk Inv. N°. 1010.

1010. Stukken afkomstig van de commissie uit Ridderschap en Eigenerfden tot onderzoek naar de rechten der breede gemeente te Coevorden, in verband met hare vordering om mede