is toegevoegd aan uw favorieten.

De archieven der elkander vóór 1814 opgevolgde gewestelijke besturen van Drente

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1026. Generale registers der aangiften in de belastingen van de 30ste en 408te penningen, wegens collaterale successiën en aankoop van vaste goederen over 1790—1793 en 1803, opgemaakt door den ontvanger dier belastingen. 1791—1794, 1804.

1 portefeuille.

NB. Art. 9 van 't reglement op de ontvangst van de in den tekst genoemde belastingen d.d. 15 Januari 1788 bepaalde, dat de schuiten elk kwartaal een uittreksel uit de protocollen der aangiften moesten inzenden ter landscbapssecretarie en een bij den ontvanger-generaal. Art. 10 droeg den ontvanger op, uit de bij hem ingekomen uittreksels jaarlijks een generaal register samen te stellen en ter landschapssecretarie in te zenden.

Collecten.

1027. „49. Collecte en betalinge voor die nootlijdende predigers „int landt van Cleve1'. — Stukken betreffende de administratie door den landschapssecretaris Joh. Struuck van de gelden, in 1643 en 1644 gecollecteerd voor de noodlijdende kerken en predikanten in het land van Cleve, Gulik en de Mark. 1643/1645.

1 dossier.

1028. „Collecte voor de Piemontoisen. 3." — „4. Rekeninge „ende reliqua, gedaen aen de Ed. Mo. Heeren Drost ende Gedeputeerden der landtschap Drenthe bij C. Monter, van den ont„fanck bij denselven gehadt in Novembris 1687, volgens Haer „Ed. Mo. authorisatie ende last van den 25e" Octobris 1687, van „de penningen, in de respective carspelen van de welgemelde „landtschap tot soulaes ende ondersteuninge van de arme verdrevene Christelijcke Gereformeerde Dalluiden in Piemont ende „gevlucht nae de Gereformeerde cantons in Switserlandt, volgens „resolutie ende aenschrijvinge aen de respective provinciën ende „landtschappen etc. van de Vereenichde Nederlanden van den .. „Octobris 1687."

1 dossier.

NB. Hierbij een summier overzicht der ontvangsten en de „collectzedels" der verschillende kerspelen, genummerd 1—39.

1029. „Watt de collecte in de landtschap heeft opgebracht." — Staat van de penningen, die in de landschap Drenthe den I6eu Februarii 1699 sijn gecollecteert tot onderstant van de Gerefor-

21