is toegevoegd aan uw favorieten.

De archieven der elkander vóór 1814 opgevolgde gewestelijke besturen van Drente

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

voor Drente, beide vastgesteld door de Staten-Generaal op 13 September 1603. (2de helft 17de eeuw).

1 dossier.

NB. Hierbij een uittreksel uit de resolutiën van Ridderschap en Eigenerfden dd. 23 Sept. 1603, bevattende het regeeringsreglement (de resolutie van de Staten-Generaal dd. 13 Sept. 1603 „opte bedieninge van de saeken der landtschap Drenthe „provisionelick ende voor dei) tijdt van tijn jaren genomen").

1035. Huishoudelijk reglement voor de vergaderingen der gedeputeerden, door hen vastgesteld op 29 Maart 1604. 1604.

1 stuk.

XB. De bepalingen betreffen slechts het aanwezig zijn ter vergadering en het voorzitterschap.

„Confoederatie."

1036. „Acte van confoederatij de dato den 7 Octobr. 1673," door eenige leden van Ridderschap en Eigenerfden gesloten, „om „de arme ende verdorvene ingesetenen van de landtschap Drente „in haere tegenwoordige pressante noodt soveel doenlijck te „redden, ende oock intcompstigh van alle onheylen, overlast „ende dwingeland ij e te bevrijen." 1673.

1 stuk.

Contributiën (voor den 80-jarigen oorlog).

1037. „Quitantie van den griffier van Overijssel aen den drost „Coert d1 Vos van Steenwijck voor d'landtschap gegeven, a° 1538, „(62)," wegens betaling van „de jonckeren ende ruteren lant„saten onder den regiment van Adriaen van Rede." 1538.

1 stuk.

1038. „Franchijne notulen endv verdelinge van de olde „duisenden, 66." — Staten van den omslag over de kerspelen van de contributiën, door Drente op te brengen aan koning Philips. 1565.

1 dossier.

NB. Zie Maqnin's Geschiedkundig overzigt van de besturen in Drenthe, III, 2, bladz. 75.

Aanwezig zijn:

a. eene lijst dd. 1565 getiteld „Settinge van eenduysent gul„den, daernha de alinge landtschap van Drente die uutsettinge