is toegevoegd aan uw favorieten.

De archieven der elkander vóór 1814 opgevolgde gewestelijke besturen van Drente

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

e. kwijtingen, door of namens H. G. afgegeven aan kerspelen voor gestorte gelden in de over Drente omgeslagen contributiën, over 1585—1617.

NB. Deze kwijtingen zijn ter landschapssecretarie ingeleverd in 1622/23.

De inventaris d.d. 1627 vermeldt: „Een doese raekende die van „Peijse, continerende oude quittantiën van betaelinge aen Harmen „Geers gedaen". — „Een doese met quittantiën van Roswinckel''. — ,,Een doese met quittantiën van Rolde".

Hierbij een brief van Rotger Staels aan Johan Hendricx over de inning van belastingen, waarop in dorso is geschreven: „Quitan„seyen van Harmen Gers tho Stenwick". „Norch."

Vergelijk Inv. N°. 1323.

Contributiën (tijdens den 80jar. oorlog a/d vijand).

1055. Bevelschrift van den stadhouder en kapitein-generaal over Drente enz. Georg van Lalaing aan zijne hoplieden te Coevorden tot het verleen en van hulp aan de gedeputeerden van Drente bij de inning der over de ingezetenen omgeslagen gelden, door hen uitgegeven tot verwijdering der in Drente aanwezige „ruyteren ende knechten". 1 Februari 1580.

1 stuk.

1056. Staten van den omslag over de kerspelen van de contributie, door Drente op te brengen aan den koning, z. j. en 1593.

1 bundel.

NB. Aanwezig zijn:

a. een staat z.j. getiteld: „Schattinghe van eenduysent gulden, „daerna d'alinghe lantschap van Drente de beeden ende schat„tinghen betaelt";

b. staten van 1593, opgesteld door den landschrijver Heymrich van Robsum, getiteld: „Verdielinge up den huise Couorden anno „1593 den 4 February". Zie ook Magnin, Geschiedk. Overz., III, 2, bladz. 74.

1057. ,98. Olde duisenden, yders casspels quota, 1593 en „1594." — Uittreksels uit registers van den omslag over de kerspelen van de contributie, door Drente op te brengen aan den koning over 1593 en 1594. (c. 1595?).

1 dossier.

NB. De stukken zijn gewaarmerkt door den notarius publicus Egb. Wantscher. De staat van den omslag over 1593 is in originali te vinden in Inv. N°. 1056.