is toegevoegd aan uw favorieten.

De archieven der elkander vóór 1814 opgevolgde gewestelijke besturen van Drente

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

c. een „Register van de maendtlycke twaelff carolus gl. Lingse „contributie, die die van Schoenenbeecke aen de lantschap te „betaelen schuldich zijn ende bij mij ontfangen ende jaerlix „verreeckent moeten werden, in qualiteijt als secretaris", over 1627—1636.

Volgens de watervlekken behooren deze stukken bijeen.

1063. Stukken betreffende de betaling der contributie aan den vijand. 1625—1628.

1 bundel.

NB. Hierbij afschriften van enkele verwante stukken d.d. 1621, 1624 en 1633.

Contributiën (na den 80-jarigen oorlog).

1064. „Dreigement-schrijven van Stadt ende Lande om d' „landtschaps-ingesetenen door vuyr ende sweert (t)willen vervolgen, „soo se geen contributiën betalen. 1672. 33".

1 stuk.

NB. Ook in den inventaris d.d. 1679 der staten-archieven schreef de landschapsklerk C. Monter onder den vermelden titel „NBene. „Ende vinde de brieff niet van Stadt ende Lande van a°. 1673, „daerin deaelve d' landtschap voor goede ende getrouwe bontgenoten erkennen".

Vergelijk Inv. N°. 1017.

1065. „Munstersse stucken". — „ Orders van d[en] bisschop „van Munster". — Bevel van Balthasar Hamd aan burgemeesteren van Coevorden, tot het doen vervaardigen voor 't Munstersche garnizoen van 500 matrassen, in afkorting op de maandelijksche contributie. 24 Oct. 1672.

1 stuk.

1066. Stukken betreffende onderhandelingen tusschen Drente en den bisschop van Munster over de vaststelling en de betaling der door hem te heffen contributie 1672/74.

1 dossier.

NB. Aanwezig zijn:

a. stukken betreffende onderhandelingen in 1672;

b. stukken betreffende onderhandelingen in 1674;

c. overeenkomst tusschen 's bisschops gecommitteerden en die van Drente, regelende de heffing der contributie, 1674;

d. kwijtingen van Drentsche kerspelen door de bisschoppelijke commissarissen, 1674.