is toegevoegd aan uw favorieten.

De archieven der elkander vóór 1814 opgevolgde gewestelijke besturen van Drente

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„negocieren, den 6 Septembris 1653". Met nota van den landschrijver voor den landschapssecretaris voor 't opstellen der acte. 1653.

1 dossier.

1Ü94. „Thien getraceerde obligatiën van de landschap „ Drenthe".— Obligatiën in blanco ten laste van Drente, gedagteekend op 20 Augustus 1653, door Drost en Gedeputeerden ter uitgifte toegezonden aan Drente's agent in 's Gravenhage Mr. M van Persijn en door hem later ,getraceerd" teruggezonden; met minuteel besluit van Drost en Gedeputeerden tot ontheffing van den agent van zijn verantwoordelijkheid in dezen. 1657.

1 dossier.

NB. Bidderschap en Eigenerfden bepaalden bij hun besluit d.d. 18 Aug. 1653, dat Mr. van Peksijn 30.000 car. guldens op deze stukken mocht negotieeren. Toen hem de uitgifte onnoodig was gebleken, zond hij de stukken, onbruikbaar gemaakt, terug.

1095. „Opsegginge van 1800 gulden van Remen den 1 No„vembris (1654) op den lantdach".— Request van den ontvangergeneraal aan Ridderschap en Eigenerfden, om mededeeling van hun goedvinden ten opzichte eener aangehechte opzegging van geleend kapitaal door jr. S. G VAN Remen. 1654.

1 omslag.

NB. De aangehechte brief van den jr. van Remen is reeds een tweede verzoek om terugbetaling van het door hem geleend kapitaal.

Eene apostille van Drost en Gedeputeerden op het request renvoieert 't verzoek naar den landdag.

1096. „Memorie van de capitalen, diewelcke die heeren „johan van welvelde TOT oosterbroeck ende FeYO SlCKINGA „tot Warffumborch als borgen voor die landtschap Drenthe „den 23 Octobris 1656 hebben laten opseggen; welcke opsegginge „bij die H.H. Drost ende Gedeputeerde der voors. landtschap is „aengenoemen". Met brieven aan Drost en Gedeputeerden en den landschapssecretaris over de opzegging, de betaling der renten en het opnemen van nieuw kapitaal. 1656/7.

1 dossier.