is toegevoegd aan uw favorieten.

De archieven der elkander vóór 1814 opgevolgde gewestelijke besturen van Drente

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

11ÏO. „N°. 25. Stukken rakende de liberale gifte".— Aanteekeningen van schulte en erfburen der kerspelen omtrent de gedane stortingen in de liberale gift; met onderteekende eedsafleggingen voor de richtige opgave der bezittingen van personen, die niet persoonlijk konden verschijnen. 174^/49.

4 portefeuilles.

NB. Deze stukken zijn door de schuiten ingezonden bij Drost en Gedeputeerden overeenkomstig het op den rekendag d.d. 12 December 1747 vastgestelde plakkaat.

1111. Kwijtingen voor verschotten, gevallen op de inning der liberale gift in eenige kerspelen. Met specificatiën der geldsoorten, in de 4 termijnen ontvangen in de heerlijkheid Echten. 1748/49.

1 dossier.

NB. Volgens het plakkaat op het doen van de liberale gift door de ingezetenen van 't landschap Drente d.d. 12 December 1747 artt. 27 en 30 mochten de schuiten en erfburen en de gedeputeerden, de landschrijver en de secretaris aan 't landschap alleen in rekening brengen „de onkosten, die zy genootzaakt zullen „zyn ter uitvoeringe van haare commissie onvermydelyk te moeten „maken".

Art. 29 van het plakkaat droeg den schuiten en erfburen op, de geïnde penningen „ordentlyk in sacken van eene specie te „verzamelen". De ontvanger-generaal was met de algemeene inning belast. Te Echten hield men van de ontvangst de verschoten gelden in; vandaar misschien de aanwezigheid der specificatiën.

Mallegatschut.

1112. Request van ingezetenen van Oosterboer, aangelanden aan de Wold A, aan Drost en Gedeputeerden, om handhaving van het peil aan het Mallegatschut en bevel tot verlaging der sluisdeuren te Meppel. 1779.

1 stuk.

NB. Hierbij een ongeteekende verklaring, dat de aanstelling van den schutwachter van het Mallegatschut steeds stond ter beschikking van den etstoel, althans sedert 1687.