is toegevoegd aan uw favorieten.

De archieven der elkander vóór 1814 opgevolgde gewestelijke besturen van Drente

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Meppel (vergrooting der kerk).

1118. Stukken betreffende het door Drost en Gedeputeerden Terrichte ter oplossing van 't geschil tusschen den schulte van Meppel met eenige volmachten en de volmachten Claas Cuinder en Jan Clasen, over het plan tot vergrooting der kerk. 1775. Met retroacta d.d. 1765.

1 omslag.

Meppel (schipperij).

1119. Stukken betreffende de aanhouding op verzoek van het grootschippers-gilde te Meppel van schepen, op verboden tijd het Meppelerdiep tot uitvoer van turf gebruikende. 1661. Met retroacta d.d. 1607 en 1658.

1 omslag.

NB. Vergelijk de resolutie van Ridderschap en Eigenerfden d.d. 12 Febr. 1661.

Het was verboden turf langs het Meppelerdiep uit te voeren vóór Lichtmis en na St. Catharina. De overtreding van dit verbod door schippers uit Hoogeveen, Smilde, Colder- en Nijeveen noopte het gilde tot de klacht.

1120. Afschriften van vonnissen van den etstoel d.d. 1608— 1623, gewezen in processen van de schippers van Meppel tegen veenlieden in Havelte, Colder- en Nijeveen, over het koopen, verkoopen, meten en leveren van turf. (2de helft 17de eeuw)

1 omslag.

NB. Een stuk is in 1667 gewaarmerkt door den landschrijver J. Schickhart; de overige zijn afschriften naar zulke gewaarmerkte copieën genomen.

1121. „Tott de lantsdach". — „Meppeller schippers-gilde".— Stukken betreffende de wijziging, op verzoek der „gemeene „schipperen" te Meppel, van den in 1682 aan hen verleenden gildebrief. (1684).

1 omslag.

NB. Ridderschap en Eigenerfden stelden op 26 Februari 1684 het in den tekst genoemd verzoek in handen van „de vorige „heeren gecommitteerden over de Meppeler gildesaecken, om de „retroacta na te sien en van alles ten naesten lantsdach raport „te doen".