is toegevoegd aan uw favorieten.

De archieven der elkander vóór 1814 opgevolgde gewestelijke besturen van Drente

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Aanwezig zijn afschriften van:

1°. den gildebrief d.d. 1682;

2°. 't geapostilleerd request d.d. 1684 tot wijziging van dien brief.

1122. Stukken betreffende het door Drost en Gedeputeerden verrichte ter oplossing van het geschil tusschen de Meppeler veerschippers en den Amsterdamschen schipper Jan Roelofs Kist, over de regeling van het beurtveer van Meppel op Amsterdam. 1710/11.

1 omslag.

1123. Request der „grootschippers" van Meppel aan Drost en Gedeputeerden, om voortaan hunne schepen weder op Drentsch grondgebied bij Olde-Dingstede te mogen lossen en laden 1759.

1 stuk

NB. De grootschippers vroegen deze vergunning, omdat zij van Overijselsche zijde hinder ondervonden bij het lossen en laden hunner schepen aan de Zwarte-sluis.

In dorso schreef de landschapssecretaris Mr. C. W. Ellents „sal blijven leggen tot nadere ordre".

1124. Request van het kleinschippers-gilde te Meppel aan Drost en Gedeputeerden, om bekrachtiging van zijn besluit omtrent het bevrachten tusschen Meppel en den oliemolen daarboven van schepen van niet-gildeleden; met gunstige apostille 1770.

1 stuk.

NB. Dit request is waarschijnlijk overgelegd in 1780/1, (zie Inv. N°. 1126).

1125. Requesten van het grootschippers-gilde te Meppel aan Ridderschap en Eigenerfden en Drost en Gedeputeerden, om eene boete vast te stellen voor personen, die in strijd met het verbod van 31 Aug 1686 in de veerschepen goederen medenemen, zonder deze bij den commissaris aan te geven. 1773.

1 bundel.

NB. Aanvankelijk richtten de schippers zich tot Drost en Gedeputeerden bij een request d.d. 2 Januari 1773, die hen verwezen naar Ridderschap en Eigenerfden. Bij request d.d. 4 Maart 1773 wendden zij zich daarna tot dezen, door wie hun verzoek werd gerenvoieerd aan Drost en Gedeputeerden, om daarop naar bevinding te beslissen. Op 8 Mei 1773 herhaalden de schippers daarom het verzoek aan Drost en Gedeputeerden. — Van eene verdere behandeling blijkt niet.