is toegevoegd aan uw favorieten.

De archieven der elkander vóór 1814 opgevolgde gewestelijke besturen van Drente

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Art. „9 der „Instructie en ordre op 't comptoir van de ontfanger„generael der landschap Drenthe" d.d. 18 Maart 1738 luidt:

„Sal ook de ontfanger gehouden sijn, op alle regtdagen in „handen van de presiderende gedeputeerde bij aenvank van „de vergaderinge onaengemaent inleveren een pertinente en op„regte staet van sijn ontfangh en uitgave geverificeert met ordonnantiën en behoirlijke quitantiën, exprimerende deselve staet „bij name en toename van de restanten, die daer alsdan sijn; „ten einde deselve in 't begin van de vergaderinge nagesien „ende geexamineert sijnde, in 't afgeven van de ordonnantiën „daerop regart genomen ende staet gemaekt, ook geweten konne „worden, hoeveele gerede penningen in cassa vrijlijk en in der „daet in voorraed sijn" (resol. R. en E. i.d.).

Aanwezig zijn:

a. een staat der ordonnantiën, gepasseerd sedert 18 December 1639 (datum der inlevering van des ontvangers jongsten staat) ingezonden 28 Januari 1640;

b. staten van het kantoor, opgesteld 27 Maart, .. Augustus en 5 December 1640;

c. een „korte ende summarische staet" van het kantoor sedert 1 April 1642, ingezonden 20 Maart 1643 ;

d. staten van het kantoor, ingezonden 11 April 1643 (met bijlagen), '20 Februari en 30 Mei 1665, 23 Februari 1672;

e. een provisioneele staat van het kantoor, ingezonden 12 October 1680;

f. een staat der ordonnantiën, geslagen ten laste van het kantoor over 10 December 1720—1721 Maart 1;

g. staten van het kantoor, met restantlijsteu, ingezonden op de rechtdagen d.d. 29 Oct. 1737—1784 Augustus 24, en 17 Mei 1791;

NB. Ontbreken de staten ingezonden op de rechtdagen d.d. 1 Augustus 1752, 23 Augustus 1768, 16 Mei en 7 November 1780, 28 Mei 1782, 28 October 1783.

h. staten van het kantoor, met restantlijsteu, ingezonden op de landdagen d.d. 13 Maart 1742—1783 Maart 25;

NB. Van de jaren 1745, 1749, 1751, 1752, 1757, 1764 en 1781 zijn geen dergelijke staten aanwezig.

staten van restanten van pachten en schattingen, ingezonden op de rekendagen d.d. 12 December 1741 — 1782 Februari 5;

NB. Van de jaren 1751, 1753, 1754, 1757,1763—1774,1776—1778, 1780 en 1781 zijn geen dergelijke staten aanwezig.

„Notitie van de spetie overgegeven bij de visitatie van het „comptoir den 22 Junij 1759";