is toegevoegd aan uw favorieten.

De archieven der elkander vóór 1814 opgevolgde gewestelijke besturen van Drente

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

omschreven in 't contract met Gbevijlink d.d. 28 Maart 1763 (resol. D. en G. d.d. 16 Aug. 1785), en een aandeel in bovenbedoeld broek en dallen ?

Het opschrift „voor de landschap an Popke de Haan" geeft dus aan, dat dit exemplaar oorspronkelijk bestemd was voor Drente's bestuur.

Het stuk is echter gevonden in 't archief der 9 veenmarken.

1161. „Verhuiringe van het Spijkerboor den 23 Augusti „1798". — Acte van verhuring-aanbesteding door het Intermediair Administratief Bestuur aan Egge Aalders Schuimnge van „het huis, hof en landerijen, het oppassen van het Spijkerboor„sche verlaat en onderhoudt van het diep, alles in een massa". 1798.

1 stuk.

NB. Onder 't stuk komt voor eene verlenging der huur dd. 1804 door de Commissie uit het Departementaal bestuur van Overijsel tot de dagelijksche administratie der financiën in Drente.

Vergelijk de noot bij Inv. N°. 1160.

1162 „Spijkerboors vallaat. Nodige reparatiën aan het val„laat." — Stukken betreffende de afrekening van de Commissie uit het Departementaal bestuur van Overijsel tot de dagelijksche administratie der financiën in Drente met den huurder van het huis en verlaat te Spijkerboor, met betrekking tot de door hem ten behoeve van Drente gedane betalingen over 1799—1805. 1805.

1 dossier.

Oostermoersche vaart (onderhoud dam bij 't Spijkerboor).

1163. Stukken betreffende het proces van de volmachten voor de Oostermoersche vaart tegen Drente en andere eigenaren van gronden bij 't Spijkerboor-verlaat tot vaststelling van den onderhoudsplicht van een dam bij het Spijkerboor. 1791/5.

1 dossier.

NB. Bij apostille d.d. 2 Aug. 1791 werd door Drost en Gedeputeerden aan den klerk J. Hofstede de waarneming van 's landschaps belangen opgedragen. Nadat de zaak verloopen was, heeft hij in 1795 de stukken bij de Provisioneele Representanten ingezonden.

Oostermoersche vaart (willekeur op 't laden van turf).

1164. Stukken betreffende de tusschenkomst der stad Grro-