is toegevoegd aan uw favorieten.

De archieven der elkander vóór 1814 opgevolgde gewestelijke besturen van Drente

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

rapport (notulen I. A. B. i. d.). De rapporten kwamen in Maart en April 1798 in (zie de notulen dier maanden).

In de verklaring van het nieuwe bestuur van Havelte en Uffelte ligt een schrijven d.d. 23 Juni 1798 van dat bestuur aan het Intermediair Administratief Bestuur, houdende toezending eener soortgelijke verklaring, onderteekend door een toen optredend bestuurslid

Een der hierbij aanwezige minuten is in dorso gemerkt „N". „10", geschreven door Mr. G. Vos — (op 16 Maart 1796 aangesteld tot klerk bij het Dreatsch bestuur, welke functie hij in 1802 verwisselde met die van commies bij (de Commissie uit) het Departementaal bestuur van Overijsel tot de dagelijksche administratie der financiën in Drente) —, die de „Notul van „stukken" (Inv. N°. 924) schreef; andere minuten dragen van zijn hand de aanteekening „Geregistreerd" of andere opschriften.

Plantage.

1183. „Singel te Assen". — Stukken betreffende de aanbesteding van den aanleg van „het Cingel ' te Assen. 1738.

1 dossier.

1184. Request van E. Barelts weduwe van J. H Bakker te Assen aan Drost en Gedeputeerden, om eenig hout tot herstel van haar huis; met gunstige apostille. 1768.

1 stuk.

1185. „Boekweiten in de Plantage. 1771". —Conditiën van verhuring van land bij Assen achter het Goor om te beboekweiten. 1771.

1 stuk.

NB. De verhuring geschiedde voor 3 jaren, 't Stuk vermeldt tevens de namen der huurders.

1186. „Schoonhouden van het bos te Assen."—Minuteel besluit van Drost en Gedeputeerden tot uittrekking van een post van 100 car. gids. voor het schoonmaken der paden in het bosch met het oog op de komst van „Hare Hoogheden". 27Sept. 1777.

1 stuk.

NB. De opdracht gold bij wijze van proef voorloopig voor 1 jaar.

Het besluit komt uiet voor in de registers van resolutiën, niettegenstaande het dorsaal opschrift „geregistreerd."

De erfstadhouder bezocht Assen op 12 Sept. 1777 (resol. D. en G. rechtdag i. d.).