is toegevoegd aan uw favorieten.

De archieven der elkander vóór 1814 opgevolgde gewestelijke besturen van Drente

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

landschrijver?) op diens vraag, of hij genegen was de heerlijkheid Ruinen aan Drente te verkoopen; met bijlage. 1735.

1 omslag.

NB. De markies had de heerlijkheid op 14 Dec. 1734 verkocht aan Benedictus Levie Gompers. Hij deed hiervan mededeeling aan (den landschrijver?) onder toezending van een afschrift van het koopcontract, opdat Drost en Gedeputeerden zouden kunnen onderhandelen met Gompers.

De acte van verkoop der heerlijkheid d.d. 1765 door den markies tan Hoensbroeck aan Koert Winkel c.s. is mede geteekend door S. L. Gompers, zonder dat blijkt hoe in dezen de verhouding was tusschen den markies en Gompers ; waarschijnlijk had de laatste geld opgeschoten onder verband der heerlijkheid.

1213. „Stukken behoorende tot de ankoop der heerlykheit „Runen en gevolgen van dien, 137," door Drente van coert Winkel c.s. 1766/67; 178*2/83.

1 dossier.

NB. Hierbij enkele stukken, wellicht afkomstig van gecommitteerden uit Drost en Gedeputeerden.

In 1735 waren Drost en Gedeputeerden reeds door Ridderschap van Eigenerfden gemachtigd tot den aankoop der heerlijkheid Ruinen, destijds behoorende aan den markies van Hoensbroeck. Pogingen, door Drost en Gedeputeerden aangewend om tot den aankoop te geraken, waren toen echter mislukt (zie Inv. N° 1211).

In 1765 verkocht de markies van Hoensbroeck de heerlijkheid aan Coert Winkel c.s.

Met de nieuwe eigenaars traden Drost en Gedeputeerden toen in onderhandeling, en kochten in 1766 de regalia der heerlijkheid. Deze koop werd door Ridderschap en Eigenerfden bekrachtigd bij besluit van 22 April 1766. Bij dat besluit werden Drost en Gedeputeerden tevens gemachtigd tot aankoop van het huis enz. en tot het maken van schikkingen omtrent de administratie der goederen, de jurisdictie enz.

De verdere aankoop volgde spoedig daarna. Echter bleef de finale afdoening der zaak nog wachten tot na den aankoop eener bank in de kerk te Ruinen, welke den 13 November 1782 plaats had. Intusschen had de afrekening plaats gehad en waren ook de zaken geregeld tusschen de verkoopers en den markies van Hoensbroeck.

Bij besluit van Drost en Gedeputeerden d.d. 14 November