is toegevoegd aan uw favorieten.

De archieven der elkander vóór 1814 opgevolgde gewestelijke besturen van Drente

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

^B. De lijst vermeldt bovendien nog onder Nos. 9 en 10 aanstellingen door Gecommitteerde Representanten (en dus misschien mondeling ter vergadering medegedeeld).

Hierbij een door den secretaris gewaarmerkt uittreksel uit de notulen van Gecommitteerde Representanten dd. 30 Sept. 1795 bevelende de aanstelling.

„Troubles".

1265. „Eenige brieven en stukken rakende de troubles en „onenigheden sedert den jare 1748." - Stukken betreffende het door Ridderschap en Eigenerfden en Drost en Gedeputeerden verrichte tot wegneming van de bezwaren der ingezetenen van Drente tegen het bestuur, bepaaldelijk in financieele zaken 1748/49.

1 portefeuille.

XB. Een deel der stukken is afkomstig uit verzameling N°. 7 (Mrs. J. W. en P. D. Kymmell, te Utrecht en te Leeuwarden), en bevat zeer vele stukken ontwijfelbaar behoorende tot het staten-archief (bv. brieven aan Ridderschap en Eigenerfden). Deze stukken zijn bijeengevoegd door den toenmaligen landschapssecretaris Mr. J. Kijmmel, die het pak tot opschrift gaf: „In dit pacquet is vervat al het„geene in dese landschap sedert den 8 Meert 1748, tijd der „ verhef finge van Syn Hoogh., is voorgevallen en geresolveert tot „en met den 17 Nov. 1749."

Hierbij „Authentique stukken, requesten en resolutiën, behorende tot de extra-ordinaire landdag, gehouden te Assen den „25 Juny 1748", Groningen, W. Febens, 1748, 1 deel (geschonken in 1871 door den heer F. A. Ebbinge Wubben, te Staphorst).

Unie van Utrecht.

1206. Stukken betreffende de toetreding van Drente tot de Unie van Utrecht. 1580.

1 dossier.

NB. Aanwezig zijn:

a. door den secretaris der Generale Staten gewaarmerkt afschrift der volmacht dd. 20 Maart 1580 van Drente op hare afgevaardigden ter vergadering der nader geünieerde provinciën, 1580;

b. „ V erhandelinghe van de Vnie, evvich verbont ende eendracht „... binnen die stadt Vtrecht ghesloten ende ghepvbliceert ...den „29 Januarij anno MDLXXIX," met „Verclaringhe vant 13 artikel", „Ampliatie vant 15 artikel", en opgevolgde ratificatie door ver-