is toegevoegd aan uw favorieten.

De archieven der elkander vóór 1814 opgevolgde gewestelijke besturen van Drente

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

schillende kwartieren enz. tot 1 Februari 1580 (gedrukt) en dd. 16 Februari en 11 April 1580 (betreffende de onderteekening door Drente's afgevaardigden), gewaarmerkt door den secretaris der Generale Staten. Met achtergeschreven verklaringen van instemming door den adel (geteekend), de schuiten (geteekeud), de pastoors en de „papen", de eigenerfden en vertegenwoordigers der kerspelen van Drente;

c. uittreksel uit de Acte der Nadere iJnie dd. 23 Januari 1579, bevattende de artt. 1, 23 en 24, gemerkt „2".

Zie ook Inv. N°. 625.

Utrecht (kapittel van St. Pieter).

1267. Acte, waarbij het kapittel van St. Pieter te Utrecht Coenraet ten Houe c. u. uit den hoorigen echt ontslaat en aan hen verhuurt een huis c. a. te Uffelte. 1438.

1 charter.

NB. Zie regest N°. 79.

Niet blijkt, hoe dit stuk gekomen is in het staten-archief.

1268. Stukken betreffende een geschil tusschen het kapittel van St. Pieter te Utrecht en eenige zijner erfpachters in Drente, wegens het door hen in strijd met het recht of het erfpachtcontract verrichte, (c. 1612).

1 bundel.

NB. Een stuk is geadresseerd aan den schulte van Havelte. G. Struock was schulte over 1603—1634. In een stuk dd. 1612 wordt hij rentmeester van 't kapittel (van St. Pieter) genoemd. De verzameling kan dus van c. 1612 zijn.

Deze stukken bestaan uit:

a. een schrijven aan en eenige adviezen voor 's kapittels rentmeester in Drente G. Steüück (tevens schulte van Havelte);

b. afschriften van 2 stukken dd. 20 Juni 1439 en 24 Maart 1490, gewaarmerkt door 's kapittels secretaris G. de Wijs Cl580 k'82-1607 è.'08);

c. uittreksels uit löde eeuwsche (alle?) erfpacht-contracten door 't kapittel met Drenten gesloten, gewaarmerkt door 's kapittels secretaris C. Brünings (1608—1634).

Vergelijk Inv. N°. 1269.

Het is niet zeker, op welke wijze deze stukken in het archief zijn gekomen. Maonin noemt ze reeds, terwijl ook oudere inventarissen stukken betreffende pachten van 't kapittel van St. Pieter kenden, zondere nadere aanduiding.