is toegevoegd aan uw favorieten.

De archieven der elkander vóór 1814 opgevolgde gewestelijke besturen van Drente

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

uit over hunne werkzaamheden en het afbreken der onderhandelingen, wegens de onaannemelijke eischen, door de participanten gesteld. Hierop besloten Drost en Gedeputeerden, dat de onderhandelingen afgebroken zouden blijven en Drente andere wegen zou zoeken om het aan de snede brengen harer venen te bevorderen. Laatstgenoemd besluit van Drost en Gedeputeerden is in minute hier aanwezig en is waarschijnlijk door den secretaris Ellents, door wien het is opgesteld, bij de stukken der commissie gevoegd. Ook is in minute aanwezig een besluit van Drost en Gedeputeerden dd. 6 October 1757, eveneens naar aanleiding van een rapport van den secretaris Ellents genomen, waarbij de landschrijver Kijmmel en de secretaris Ellents opnieuw worden gecommitteerd om de onderhandelingen verder voort te zetten.

Hierbij een „Copia Octroy voor de Compagnons van Opster„Landt, 1704", — en een afschrift der „Conventie over den uitvoer „der Hauler veenen door de Bakkeveensche vaarten en vallaten, „den 25 Junij 1756"; — waarschijnlijk door de commissie bij de beoordeeling van de eischen der participanten gebruikt.

1276. „Caart van de Hycker Smilder veenen, zooals zij nu „zijn toebehoorende aan de hr. grietman D. B Lyckelema a „Nieholt nevens zijn partytiepanten . .., verveerdight en afge„geven den 8 Maart An°. 1757" door den landmeter M. Withoudt.

1 kaart.

NB. Deze kaart geeft de Hijker venen gelegen aan weerszijden van 't noordelijkste deel der Oude Smildervaart, met opgave van de verdeeling ervan over Lïcki.ama c.s. Wellicht staat deze kaart in verband met het in 't vorig nummer vermeld plan tot verlenging dier vaart door de ten noorden daaraan grenzende landschapsvenen.

1277. „Commissie over de Vaart", „van het Hoogeveen in „de Witter venen, 1762." — Stukken afkomstig van gecommitteerden van Drente tot het ontwerpen van een verbindingskanaal van de Witter venen naar de Hoogeveensche vaart 1762.

1 dossier.

Vaart en Venen (Smildervaart (Landschapsvaart)).

1278 Stukken afkomstig van de gecommitteerden van Drente tot het onderhandelen met de participanten der Smildervaart over de overname dier vaart. 1765—1767.

1 dossier.

26