is toegevoegd aan uw favorieten.

De archieven der elkander vóór 1814 opgevolgde gewestelijke besturen van Drente

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

NB. De commissie bestond uit den gedeputeerde Ldnsingh, den landschapssecretaris Ellents en den landschrijver Kijmmel.

Van 1766 zijn geene stukken aanwezig.

De onderhandelingen hebben geleid tot de overeenkomst van 23 April 1767 (in originali hier aanwezig), waarbij door de participanten de vaart c.a. aan Drente werd verkocht.

Hierbij een minuteel besluit van Drost en Gedeputeerden dd. 1 Mei 1767, houdende bekrachtiging van de op 23 April 1767 gesloten overeenkomst, opgesteld door den secretaris Ellents en misschien door hem als lid der commissie hierbij gevoegd.

Voor de acte van overdracht zie Inv. N°. 1279.

1279 „Originele koopbriev of contract, betalinge en transport „van de Smildingervaart, 1767, 127". 1767.

1 charter.

12SO. Stukken betreffende de richting te geven aan de voorgestelde nieuwe vaart van de Witter venen naar Smilde, en de verbetering der reeds bestaande vaart van Smilde naar Meppel. 1766—1769.

1 portefeuille en 7 kaarten.

1281. Stukken afkomstig van de commissie benoemd bij landdagsbesluit d.d. 14 Maart 1769 tot het doen van rapport omtrent het plan tot aanleg der „Nieuwe vaart" en de daartegen ingebrachte bezwaren. 1769.

1 dossier.

NB. Sommige stukken dragen in dorso de aanteekening „geregistreert." Het register, waarin zij zouden zijn opgenomen, is echter niet tot ons gekomen. Is het wellicht het zoogenaamd Smilder protocol, genoemd in de noot bij 't hoofd der rekeningen van Vaart en Venen, onder k ?

1282. Minuteele resolutiën van Drost en Gedeputeerden als bij commissoriaal besluit d d. 21 April 1769 belast met de uitvoering van het plan tot aanleg der „Nieuwe vaart" van „de Q-rifte" tot den oliemolen bij Meppel, 22 April 1769—1772 November 23. Met ingekomen en minuten van uitgegane stukken en aanteekeningen.

1 portefeuille.