is toegevoegd aan uw favorieten.

De archieven der elkander vóór 1814 opgevolgde gewestelijke besturen van Drente

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

a Nyeholt over den aanleg eener vaart ter verbinding van de Opsterlandsche- en Hijker-Smildervaarten. 1779/80.

1 omslag en 1 kaart

1292. Concept-overeenkomst met den grietman van Opsterland omtrent ruiling van grond bij en aanleg van wijken uit de Witte wijk. (c. 1785?).

1 stuk.

NB. Het stuk bevat tevens eene schetsteekening der gronden.

't Heeft tot opschrift „Concept om de plaatsen van die van „Hijken en Jan Otten gekogt an te leggen en om met den „heere grietman over de wyke ten oosten hetzelve te accortdeeren". 't Blijkt niet, of die plaatsen door 't landschap zijn aangekocht; in 't register van verzegelde brieven komt geen acte daarvan voor. 't Kan dus zijn; dat dit stuk afkomstig is van den schrijver (W. H. Hofstedk) particulier.

In 1779/80 werd door 't landschap met den grietman van Opsterland onderhandeld over 't graven van de z. g. Friesche vaart (ter verbinding van de bestaande Opsterlandsche- met de Smildervaart). De grietman zou de helft laten graven en 't landschap de andere helft, waarvoor de grietman zou toestaan de z.g. Wittewijk te verbreeden. Waarschijnlijk dagteekent 't in den tekst omschreven stuk van iets lateren tijd.

1293 Afschrift eener overeenkomst d.d. 13 Aug. 1790 tusschen eigenaren van de Witterwijk, omtrent de voorwaarden, waarop zij aan de gecommitteerden van Drente tot den aanleg der Friesche vaart, zullen toestaan de verwijding van genoemde wijk. (c. 1790).

1 stuk.

1294. Kaart van de waterpassing van een gedeelte der aan te leggen Friesche vaart, opgemaakt door den landmeter L. Gbevijlink 1791.

1 kaart.

1295. Bestek en voorwaarden van aanbesteding, namens gecommitteerden tot den aanleg der „Friese scheepvaart", voor den bouw van verlaat N°. 1 in die vaart Met teekeningen 1792.

1 omslag en 1 rol.

1296. „Remarkes over de Vriesche vaart door de Smilde." — Minuteele „Remarques op het plan om uit 's landschaps