is toegevoegd aan uw favorieten.

De archieven der elkander vóór 1814 opgevolgde gewestelijke besturen van Drente

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1306. „ Verkopinge van turf, 1783, te Assen." — Stukken betreffende den verkoop door Drost en Gedeputeerden van perceelen veen, zonder den ondergrond, bij Assen, aan beide zijden van de (particuliere) Smildervaart. 23 Juni 1763.

1 dossier.

NB. De verkoop geschiedde uitsluitend ten behoeve der ingezetenen van Assen om daaruit hunne benoodigde brandstof te bekomen.

Vaart en Venen (molen te Kloosterveen).

1307. „Memoriaal" der door Drost en Gedeputeerden gecommitteerden tot de aanbesteding van het bouwen van een molen te Kloosterveen; met eene aanteekening van den administrateur van vaart en venen W. H. Hofstede. 1771.

1 omslag.

NB. Op een klacht van enkele ingezetenen van Hoogersmilde over de moeilijkheid, hun koren te Hijken te laten malen, besloten Ridderschap en Eigenerfden op 19 Maart 1771, voor rekening van 't landschap in de marke van Halen een korenmolen te laten bouwen, en machtigden zij tot de uitvoering Drost en Gedeputeerden, die de zaak commissoriaal maakten (resol. D. en G. d.d. 30 April d.a.v.).

Vaart en Venen (kerkbouw Hijkersmilde en Kloosterveen).

_ 1308. „Stukken rakende de kerk op Cloosterenveen". „Bestek

„van de Smilder kerk, met annexe stukken; een pakket". „Nog

„een pakket van de kerk op Cloosterenveen". — Stukken betreffende den bouw van wege 't landschap van eene kerk voor de ingezetenen van Hijkersmilde en Kloosterveen, en de geschillen tusschen den opzichter A M. Sorg en de aannemers. Met een plattegrond der kerk. 1778 — 1785.

4 portefeuilles en 1 kaart.

NB. Een verzoek der ingezetenen van Hijkersmilde en Kloosterveen, ingekomen op den landdag- d.d. 19 Maart 1776, werd door Ridderschap en Eigenerfden gerenvoieerd aan Drost en Gedepudeerden ten fine van rapport. Dit rapport kwam eerst 2 jaren later in, en op grond daarvan besloten Eidderschap en Eigenerfden op 24 Maart 1778 tot den bouw der gewenschte kerk. Drost en Gedeputeerden zouden den volgenden landdag een nauwkeurig ontwerp inzenden. Dit geschiedde en op den landdag van 23 Maart 1779 werd besloten hiervoor 40.000 gulden