is toegevoegd aan uw favorieten.

De archieven der elkander vóór 1814 opgevolgde gewestelijke besturen van Drente

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

richte tot oplossing der geschillen tusschen de scheppers van 't Aduarder zijlvest en de participanten der Veenhuizer venen over het graven, uitdiepen en verbreeden door de laatsten van afwateringskanalen. 1647 —1653.

1 dossier.

1313. Stukken betreffende het verzoek van de participanten der Veenhuizer venen aan Drente's bestuur, om den participanten der Noordwolder compagnie geen octrooi te verleenen ten hunnen nadeele en om te bewerken de herstelling der door het Aduarder zijlvest gedempte Schipsloot. 1654.

1 dossier.

NB. Vergelijk Inv. N°. 1312.

1314. Request der „eygenaers van Veenhuisen" aan Drost en Gedeputeerden, om den predikant en de volmachten van 't kerspel Norch te veroordeelen in de kosten van den rechtdag, waartegen zij requestranten hebben gedagvaard, doch waarop zij zelf niet zijn verschenen. 1659

1 stuk.

><B. Betrof dit geschil misschien de kwestiën, in 1661 beslecht, tusschen de ingezetenen van Veenhuizen en den predikant van Norch Martinüs Stephanus Croon over de beschikking der kerkegoederen van Veenhuizen. en over de vraag, of de Veenhuizers zouden hebben te betalen voor een nieuwe klok te Norch (zie den Nieuwen Drentsehen almanak voor 1905, R. Beunr, Declaratie van kosten eener vergadering te Roden 27 Nov. 1661 en volgende dagen, met toelichting)?

Veren.

1313. „Lijste off ordonnantie op de vracht van de veerschippers tot Meppel." 1686.

1 deel (gedrukt).

NB. Deze lijst is „geresolveert op den reekendach gehouden «tot Assen den 31 Augustus 1686."

1316. „Verpagting van het vheer van Meppel op Assen en „vice versa, 24 Sept. 1802'', door de Gecommitteerden uit het Departementaal bestuur van Overijsel „tot de Drentsche zaaken" aan W. Beijer. 1802.

1 stuk.