is toegevoegd aan uw favorieten.

De archieven der elkander vóór 1814 opgevolgde gewestelijke besturen van Drente

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1317. „Commissaris-instructie, 1728. Nader accoord en uit„sprake, 1739" — Stukken betreffende de vaststelling door Drost en Gedeputeerden van instructiën voor den „aanteijkenaar" en den besteller van het Meppeler veer (van Meppel op Amsterdam), en van eene lijst van 't bestelloon, en de mededeeling ervan aan 't veerschippers-gilde te Meppel, 1728. Met afschrift eener uitspraak door eene commissie van wege Drost en Gedeputeerden in 't geschil tusschen de veerschippers te Meppel en d n „aanteijkenaar" over zijn loon voor het bestellen van brieven, 1739.

1 dossier.

NB. Hierbij is aanwezig een uitspraak van Drost en Gedeputeerden op den rechtdag d.d. 13 Maart 1730 tegen schippers en andere ingezetenen te Meppel, waarbij opnieuw aan Pieter Jellen wordt verboden het ambt van „aanteijkenaar" uit te oefenen, daar dit aan Jacob ten Wolde toekomt, en strafbepalingen worden gesteld op overtredingen van het reglement door veerschippers. Met ondergeschreven insinuatie hiervan aan het veerschippersgilde.

1318. „Nuwe vragtlijste van het vheer van Meppel op Amsterdam en vize versa, door h. plaatselijk bestuur van Meppel „met overleg en goedvinden van de commissie van koophandel „en zeevaardt te Amsterdam opgemaakt den 11 Julij 1800". Met afschrift der instructiën voor den commissaris en den besteller en der lijst van het bestelloon d.d. 1728. 1800.

1 omslag.

1319. Stukken betreffende 't verzet van het grootschippersgilde en van schulte en volmachten van Meppel tegen de wederinvoering door Drost en Gedeputeerden, op verzoek van J. Imbert c.s., van een veer op Zaandam. 1794.

1 omslag.

NB. Afschrift van 't verzoekschrift van J. Imbert is bijlage a. tot het request van de grootschippers van Meppel tegen de instelling van het veer; de andere bijlagen tot dat request zijn genummerd: a. secundo} b, c, c secu°do, d, e.

De grootschippers, die reeds een veer op Amsterdam onderhielden en overeenkomstig hun gildebrief verplicht zouden zijn daarnaast een veer op Zaandam te onderhouden, teekenden daartegen verzet aan; zij werden gesteund door schulte en volmachten,