is toegevoegd aan uw favorieten.

De archieven der elkander vóór 1814 opgevolgde gewestelijke besturen van Drente

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1337. „Landschap, Lottingssententie en verdere stukken over „(den onderhoudsplicht van) de dijk bij J Burgemeester's huis Bbij Meppel, Juny 1783."

1 dossier.

NB. Deze stukken zijn afkomstig van den administrateur van vaart en venen W. H. Hofstede.

Hierbij een rapport d.d. 1785 van den administrateur Mr. L. O. Kijmmel op een request van de weduwe Oostindiëk, om ontheffing van het onderhoud van den dijk voor het landschapshuis te Meppel (met apostille van Drost en Gedeputeerden! waarbij aan haar eene som geld wordt toegewezen ter tegemoetkoming in de meerdere kosten van onderhoud) en eene kwijting voor de ontvangst van dat geld. Het is onzeker, of deze stukken tot het dossier behooren.

1338. „Project van verbeetering der passagie door Meppel" met vaar- en voertuigen c. 1790.

1 omslag.

NB. Hierbij een gelijktijdig afschrift betiteld door den drost S. P. A. van Heiden.

Zwartsluis.

NB. Zie voor den turftol te Zwartsluis ook Inv. N08. 242, 244 250 251, 253, 255, 261, 263, 264, 267, 268, 270, 271, 274, 276,' 28o[ 281 (afd. Limieten) en Inv. N°s. 1042, 1044, 1047—1049.

1339. „Saken van de Zwarte Slues, beroerende het verleggen van den sijl ofte sluiss." — Request, met bijlagen, van mr. Claes Lenaertss. koopman te Meppel aan de StatenG-eneraal, om opdracht aan de ingezetenen van Staphorst en Rouveen, hem niet te bemoeilijken naar aanleiding zijner borgtocht voer den bouw eener nieuwe sluis aan de Zwarte-sluis. 1604.

1 omslag.

NB. In verband met het dichtstoppen van de Zwarte-sluis door de ingezetenen van Staphorst en Rouveen, wegens ondervonden water-overlast, kwamen de Meppeler kooplieden en schippers met de Staphorsters c.s. overeen omtrent den bouw eener nieuwe, grootere sluis. Mr. Claes Lenaektss. bleef borg, dat 't gemeene land van Drente en de groote potschepen samen 2000 gulden vergoeding zouden geven. Toen deze weigerden zich met de zaak in te laten, werd op de goederen van Lenaektss. beslag