is toegevoegd aan uw favorieten.

De archieven der elkander vóór 1814 opgevolgde gewestelijke besturen van Drente

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gelegd en ontstonden er geschillen over de vraag, of de nieuwe sluis aan de voorwaarden voldeed.

Het request heeft een dorsaal opschrift van Drentsche hand. De indices op de resolutiën geven hierover geen licht.

134©. „Diversche getuychenissen by dewelke blyckt, dat „die van de Drenthe met hunne eygene schepen hunne goederen «deur de Swarte Sluyss onbespyrt van emant' 'mogen voeren. 1605.

1 stuk.

NB. Deze verklaringen werden voor schulte en keurnooten van Meppel afgelegd op vordering van de twaalven en de gemeene schippers van Meppel.

1341. „Eenige stucken raekende 't opbouwen van de nuyw „sluis aen de Swarte Sluis . — Stukken afkomstig van gecommitteerden uit Drost en Gedeputeerden tot behartiging van Drente's belangen bij de verbouwing der sluis aan de Zwartesluis. 1604/5.

1 bundel.

NB. De commissie trad op, ter voorkoming dat de sluis werd verkleind, waardoor de Drentsche turfschepen haar niet meer zouden kunnen passeeren.

t Is niet zeker, of al de stukken van de commissie afkomstig zijn.

Hierbij een stuk, dat gericht is aan de Gedeputeerden van Drente (een missive d.d. 30 Aug. 1604 der Staten-Generaal, verzoekende gecommitteerden te zenden naar de vergadering te Zwartsluis in zake het geschil over de verbouwing der sluis aldaar). Dit stuk is misschien ook aan de gecommitteerden ter hand gesteld.

1342. „Schippers van Meppel beswaeringe op de Swarte Sluis."

Stukken betreffende den overlast, door de schippers van Meppel

ondervonden aan de Zwarte-sluis, bepaaldelijk door tolheffing en verbod van doorvoer. 1612.

1 omslag.

NB. Hierbij stukken afkomstig van gecommitteerden van Drente naar 's Gravenhage, waarvan een voor hen is opgesteld door Drente's agent aldaar Mr. J. van Tongeren.

1343. „Renversael van den E. Roeloff van Echten opte „structure van eenen nieuwen sluiss an de Swarte Sluiss." — Overeenkomst tusschen Drost en Gedeputeerden en den mede-

I