is toegevoegd aan uw favorieten.

De archieven der elkander vóór 1814 opgevolgde gewestelijke besturen van Drente

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der staten-vergaderingen en gepasseerd op de rekendagen in 1605, 1606, 1609, 1610, 1614, 1617.

1 portefeuille en 3 deelen.

NB. De resolutiën van den rekendag d.d. 11 Dec. 1606 dragen tot titel: „Actum op die vergaderinge der volmachten van de „dingspillen, den llen lO^ris 1606".

Over 1666 — 1793 worden alleen de sloten der respectieve rekeningen medegedeeld.

1347. Afschrift der resolutiën der gecommitteerden tot de rekeningen. 1666—1747.

1 deel.

NB. Het doel van dit afschrift, vervaardigd voor zoover het oudste gedeelte betreft in Juli—Augustus 1682, is niet bekend.

1348. „Memorie uijtt die samentlijcke reeckeningen ende van „eenige voorslagen. NB. Lauwrens Jansen." — „Korte memorie „van 't geen op den lestgehoudenen reeckendagh sich heeft toe„gedraegen . — Aanteekeningen betreffende de op den rekendag in 1665 behandelde rekeningen over 1663 en 1664, en de maatregelen in het belang eener goede administratie te nemen. 1666.

1 stuk

^ B. Het is niet zeker, dat deze memorie hier behoort en niet in het archief der Staten in engeren zin.

1349. Minuteele missive der gecommitteerden tot de rekeningen aan de burgemeesteren van Coevorden, gelastende aanzuivering binnen 14 dagen van de 300 gld., welke op hunnen last van de eerste grondschatting in 1666 waren ingehouden. 23 Juni 1666.

1 stuk.

NB. De gelden waren door de burgemeesteren van Coevorden ingehouden, op grond dat de verpachting der generale middelen van Coevorden buiten hunne voorkennis te Assen was gehouden.

1350. 2 Afschriften van een vonnis, gewezen op den rekendag d d. 14 December 1723, in zake den schulte van Borger tegen de kerspellieden aldaar over hunne weigering tot betaling van zijne vordering wegens diensten voor het kerspel verricht. 1723.

1 omslag.