is toegevoegd aan uw favorieten.

De archieven der elkander vóór 1814 opgevolgde gewestelijke besturen van Drente

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

!!. Archief der Gecommitteerden van Ridderschap en Eigenerfden tot de Coevorder zaken.

NB. Eene instructie voor deze gecommitteerden is niet gevonden. Blijkens het weinige, dat van hun archief is bewaard gebleven,

1. benoemden zij den magistraat (burgemeestereu en gezworen gemeente) en de kerk- en gasthuis-voogden, van wie zij den eed afnamen (resol. gecomm. Coevorder zaken d.d. 2 April 1683);

2. hoorden zij af de stads-, kerke- en gasthuis-rekeningen en ga\ en daaromtrent voorschriften (resol. gecomm. Coevorder zaken d.d. 31 Maart en 2 April 1683);

3. stelden zij een tweeden marktdag in (resol. als voren d.d. 9 Mei 1683);

4. spraken zij recht in appel van vonnissen van het gerecht van Coevorden (resol. als voren d.d. 17 Januari, 9 Mei 1683 enz.);

5. spraken zij recht o.a. tusschen de burgemeestereu van Coevorden en een „contrarolleur" over betaling van lasten, tusschen den drost en een particulier over betaling eener schuld, in boedelzaken, over schending der Zondagsviering enz. (resol. als voren d.d. 24 en 25 Oct. 1683, 6 Febr. en 15 April 1684).

1353. Minuteele resolutiën der gecommitteerden van Ridderschap en Eigenerfden „tot de Coeverder „saecken". 5 December 1682— 1B8.Ï Maart 24.

1 omslag.

NB. De eerste resolutie d.d. 5 December 1682 is onderteekend door de gecommitteerden; zij is tweemaal geregistreerd in Inv. N°. 1353 voör en onder 17 Januari 1683. — De resolutiën d.d. 2 Aug. 1684 en 27 Januari 1685 zijn niet geregistreerd. — ^ an 24 Maart 1685 zijn slechts aanwezig verschillende becijfe-