is toegevoegd aan uw favorieten.

De archieven der elkander vóór 1814 opgevolgde gewestelijke besturen van Drente

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

III. Archieven der commissiën tot directie der gewapende burger= macht en tot de burgerwapening in Drente.

NB. Zie omtrent de inrichting der gewapende burgermacht het reglement vermeld in Inv. N°. 1357. Het hoofdbestuur zou berusten bij een commissie, uit de Nationale Vergadering of het Wetgevend Lichaam te benoemen.

.De aigemeene directie der gewapende burgermacht in ieder „gewest zal staan aan eene commissie van zeven leden, door de „boogstgeconstitueerde macht van het gewest... daartoe te benoemen" (Reglement, cap. V art. 3). Daaronder ressorteerden raden van (administratie en) discipline en commissiën van huishoudelijke directie (a. w. art. 6 enz.). Na meerdere lotswisselingen (zie den inventaris) is in 1801 de zaak verdwenen.

a. Archief der Commissie tot directie der gewapende burgermacht in het landschap Drente.

1356. „Inventaris van stukken den 31 December 1798 door „de ontbondene commissie tot de burgermagt overgegeven N°. „97". — „Inventaris van alle effecten, zo van contanten, penninge, .papieren en stukken etc. etc., behorende aan het bureau tot de „burgerwapening in het voormalig gewest Drenthe, op den 31 „December 1798 aan de commissie uit het Intermediair Administratief Bestuur van vuorgen. gewest op last van den agent van „oorlog der Bataafsche republiek overgedragen." 1798.

1 stuk.

NB. Het stuk is onderteekend door de af- en optredende commissiën.