is toegevoegd aan uw favorieten.

De archieven der elkander vóór 1814 opgevolgde gewestelijke besturen van Drente

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

NB. De publicatiën betreffen de heffing der contributie van onwillige contribuabelen en de herstelling in hunne posten van officieren en minderen der gewapende burgercorpsen, die waren ontslagen wegens hunne weigering, de verklaring af te leggen vervat in de publicatie van het Uitvoerend Bewind d.d. 3 Mei 1798.

1380. „Notulen. 14". — Aanteekeningen van het verrichte op reizen door gecommitteerden der commissie, met opgave der reiskosten en verschotten. 20 Juli—13 December 1798.

1 portefeuille.

1381. „Notitie van de geweeren en waapenen, welke zig betonden in 's lands huijs te Assen op den 1 November 1797 en verbolgens aldaar gebragt zijn en wederom afgehaalt" tot 10 Dec. 1798. Met enkele stukken betreffende de ontvangst en uitgifte van geweren door huishoudelijke commissiën over 9 Augustus 1797 —1798 December 18.

1 omslag.

1382. „Berekening der kosten over 1797 en 1798 op het „onderhoud der gewapende burgermagt in het voormalig gewest

„Drenthe gevallen. N°. 91." (1799?).

1 stuk.

NB. Dit stuk komt niet voor in den inventaris d.d. 31 Dec. 1798 (zie Inv. N°. 1356), doch wel in dien van 29 Maart 1799 (zie Inv. N°. 1372); het behoort dus tot het archief der commissie tot de burgerwapening.

1383. Stukken betreffende de organisatie en de verrichtingen der plaatselijke commissiën voor de gewapende burgermacht, ingezonden bij de commissiën ter directie der gewapende burgermacht en tot de burger wapening in Drente; kerspelsgewijze bijeengevoegd en genummerd volgens bijliggende inventarissen. 1797—1798.

5 portefeuilles.

NB. Hierbij een missive d.d. 8 Sept. 1795 van de plaatselijke commissie te Ruinerwold aan Gecommitteerde Representanten, geleidende een ter goedkeuring aangeboden reglement.

De stukken bestaan voornamelijk uit: af schril'ten der huishoudelijke reglementen en der contributie-lijsten. — „registratie-lysten" (.registers van ingezetenen), - reVu'8 voor ontvangen wapenen; - en