is toegevoegd aan uw favorieten.

De archieven der elkander vóór 1814 opgevolgde gewestelijke besturen van Drente

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

missie omtrent de af hooring der rekeningen van de commissiën van huishoudelijke directie der gewapende burgermacht en de raden van discipline in Drente. 1798—1800.

1 deel.

1388. Stukken betreffende de „generale liquidatie" van de commissie met de commissiën van huishoudelijke directie en de raden van discipline. 1801.

1 portefeuille.

d. Archieven van de Commissiën van huishoudelijke directie en de raden van discipline in Drente, bij de opheffing dier lichamen ingezonden bij de Commissie van Financie als belast met het toezicht op de burgerwapening in het voormalig gewest Drente ').

i. Archieven der commissiën van huishoudelijke directie.

x Archief der commissie van huishoudelijke directie van Anlo c. a.

NB. Onder deze commissie behoorden Anlo en Gieten.

') In de vergadering d.d. 11/12 September 1797 van de Commissie tot directie der gewapende burgermacht in het landschap Drente werd Drente in huishoudelijke directiën en raden van discipline verdeeld. De toelichtende noten omtrent 't ressort der commissiën van huishoudelijke directie en der raden van discipline zijn daaraan ontleend.

Op 24 Mei 1800 oordeelde de Commissie van Financie in Drente het noodzakelijk, dat de raden van administratie en discipline en de commissiën van huishoudelijke directie zoo spoedig mogelijk werden gedechargeerd. In verband daarmede werd hun aangeschreven, van «alle goederen, prothocollen, papiren en «verdere stukken (de quitantiën alleen uitgezonderd), welke onder (hen) berustende «zijn en voor rekening der contributie-cassa zijn aangekogt, ene zoveel mogelijk - nauwkeurige inventaris te doen maken, en vervolgens alle dezelven benevens »de inventaris op minst kostbaarste wijze na Assen in te zenden"; en dit omdat hunne «werkzaamheden tegenswoordig afgelopen zijn" (notulen der commissie i.d.).