is toegevoegd aan uw favorieten.

De archieven der elkander vóór 1814 opgevolgde gewestelijke besturen van Drente

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1389. «Protocol van mesciven van de gewapende magt, „carspel Anloo en Gieten, twe compagniën jagers en een halve „divisie artillaristen, beginnende met den . . . 1798". — Register van brieven ingekomen bij de commissie. 8 Maart 1798—1800 Juni 2.

1 omslag.

NB. Bewaard zijn bladen, gesneden uit een boek, gefolieerd of genummerd 1—30.

/3. Archief der commissie van huishoudelijke directie van Beilen c. a.

NB. Onder deze commissie behoorde Beilen.

1390. „Den inventaris der stukken en carters, zoals tot de com„missi van huyshoudelyk directi van Beylen is behoorende

„en door de commissi van directi te Beylen aan de commissi „van finanti overgegeven, als opzigt hebbende over de burger„magt vant voormalig Drenthe, in dato d . .. Juni 1800". (1800).

1 stuk.

1391. „De protecolle der registratiën van de huyshoudelijke „directi des carspels Beijlen namens haar gewapende burger„magt— Aanteekeningen van het verhandelde bij de commissie 4 Dec. 1797 —1798 September 12.

1 omslag.

NB. Bewaard zijn bladen, gesneden uit een boek, gefolieerd of genummerd 1—12.

Zie den inventaris genoemd in Inv. N°. 1390 onder 1.

1392. „Het protocol der uytgaven van de huyshoudelyke „directi der gewapende burgermagt te Beylen, beginnende met „den 4 Dezemb. 1797" —1800 Mei 6.

1 katern.

NB. Dit katern is gesneden uit een boek.

Zie den inventaris genoemd in Inv. N°. 1390 onder 2.

1393. „Drie reglementen: een regiemend voor plaatselyke „chrysraad, een wagtreglemend, het derde vervat in zig de bepaling der boeten namens de burgermagt". 1798.

1 omslag.