is toegevoegd aan uw favorieten.

De archieven der elkander vóór 1814 opgevolgde gewestelijke besturen van Drente

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„insertio" in die notulen of „lecta" met aanwijzing van den datum der vergadering op het stuk zelf. 1 Januari 1806—1807 Mei 16.

10 portefeuilles.

1450. Register der notulen van den raad van financiën en der daarin geïnsereerde stukken. 1 Augustus 1805—1807 Mei 16.

5 deelen.

NB. De notulen d.d. 10 April 1806 (ged.)—30 April 1806 zijn c. 1885 afgeschreven.

1451. Minuten van brieven, uitgegaan van den raad van financiën. 1 Augustus 1805—1807 Mei 16.

2 portefeuilles.

NB. Deze brieven zijn geregistreerd in het register genoemd in Inv. N°. 1452. — Ontbreken de brieven geregistreerd in A. als N08. 21, 79 en in B. als N°. 38.

1452. Register van brieven uitgegaan van den raad van financiën. 1 Augustus 1805—1807 Mei 16.

2 deelen (gemerkt A en B).

1453. Notificatiën en publicatiën, uitgevaardigd door den raad van financiën. 1 Augustus 1805—1806 Mei 8.

1 omslag.

NB. Op een stuk d.d. 13 Januari 1806 staat in dorso „Mr. „Tonckens."

Een der stukken is getiteld „Waarschuwing."

1454. Minuteele notulen van den raad van financiën ter

liquidatie der bij haar ingezonden declaratiën. Met enkele bijlagen

23 April 1806—1807 Mei 8.

1 portefeuille

NB. Onzeker is het, of deze verzameling volledig is, omdat het „register van liquidatiën", waarin deze minuten blijkens opgeschreven aanteekening ingeschreven zijn, ontbreekt.

1455. Minuten van: Summiere maandstaten van ontvangst en uitgaaf bij den ontvanger-generaal met betrekking tot zijn eigenlijk kantoor, tot dat der grondschattingen en rantsoenpenningen en tot dat der 30s,e en 40ste penningen over Augustus