is toegevoegd aan uw favorieten.

De archieven der elkander vóór 1814 opgevolgde gewestelijke besturen van Drente

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1805 —1807 April; met begrootingen omtrent de vermoedelijke ontvangst en uitgaaf dier kantoren over de telkens volgende maanden, — opgemaakt door den raad van financiën. 1805—1807.

1 portefeuille.

NB. De staat over Augustus 1805 bevat geene begrooting voor September.

Ontbreekt de staat over Februari 1807.

1456. „Opgaven" „van de administratie der middelen te „lande" en „betrekkelijk de behering der domeinen in het land«schap Drenthe" „over de maand Februarij 1807." — Aanteekeningen (agenda's) van de met betrekking tot de administratie der middelen te lande en het beheer der domeinen in Drente door den raad van financiën ontvangen stukken, en de daarop genomen besluiten in Februari 1807. 1807.

1 portefeuille.

1457. Stukken ingekomen bij den raad van financiën, zijne leden of den secretaris, met minuten van uitgegane stukken; gehouden buiten de notulen van dien raad en niet bewaard bij de dossiers enz 21 Augustus 1805—1807 Februari 24.

1 portefeuille.

1458. Brief van de departementale rekenkamer van Overijsel aan den raad van financiën, begeleidende „alle de stukken spec„teerende de administratie der finantiën in Drenthe, voor zoover „bij ons collegie zijn berustend geweest," en eene opgave der nog onafgehoorde rekeningen. 31 Juli 1805.

1 stuk.

NB. Van behandeling van dezen brief blijkt uit de notulen van den raad van financiën en het landschaps bestuur niet.