is toegevoegd aan uw favorieten.

De archieven der elkander vóór 1814 opgevolgde gewestelijke besturen van Drente

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Assen {rentambt).

1460. Maandstaten van ontvangst en uitgaaf bij den rentmeester van Assen, over Juli 1805—1807 Februari. 1805—1807.

1 portefeuille.

NB. Deze staten werden door den rentmeester ingezonden bij (den raad van financiën ?).

Ontbreekt de staat over Mei 1806.

Gelijke staten over Aug. 1798—1803 April zijn te vinden in Inv. N°. 601 (afd. Varia); en over Juni—November 1808 in Inv. N°. 1557.

1461. „Concept-conditiën waarop door of namens den raad „van financiën in het landschap Drenthe het onafgekogt gebleven „canon behoorende onder het rentambt van het convent Assen

.. publiek zal worden ingezet en ... in palmslag verkogt". 1807.

1 stuk.

NB. Deze voorwaarden werden door den raad ontworpen ingevolge art. 23 der instructie voor de respectieve raden van financiën en bij zijne missive d.d. 13 Februari 1807 Litt. B N°. 45 toegezonden aan den minister van financiën.

In de notulen van den raad d.d. 13 Februari 1807 komt deze zaak niet voor.

Bakkerijen,

1463. „Opgaven van gaarders wegens de distantie der bakkerijen van de molens," ingezonden bij den raad van financiën 1806.

1 dossier.

NB. De titel van dit dossier is geschreven op een brief d.d. 7 December 1805 van den secretaris van staat voor de financiën aan den raad van financiën, ten geleide van zijne besluiten d.d. 3 December 1805 N°. 6 en 4 December 1805 N°. 9.

De secretaris van staat voor de financiën vorderde, volgens een extract uit 't verbaal van 't bij hem op 2 Januari 1806 verhandelde, van de verschillende raden van financiën o.a. opgave van „de „bakkerijen en meelverkooperijen, welke thans aanwezig zijn en „binnen de distantie van de koornmolens gelegen zijn, welke bij „de wet verboden is." Dientengevolge besloot de raad op 11 Januari, „dat de hoofdgaarders en gaarders de bij § f van het 5de lid „gerequireerde opgave van de daarin omschrevene bakkerijen en „meelverkooperijen in de arrondissementen van hunne respective