is toegevoegd aan uw favorieten.

De archieven der elkander vóór 1814 opgevolgde gewestelijke besturen van Drente

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

NB. 't Verbaal is genummerd „408ste". Zie voor de lste— 407de verbalen Inv. N°. 814 (afd. Varia).

Godshuizen.

1471. Opgaven van schuiten van de godshuizen en andere gestichten van liefdadigheid met inlichtingen omtrent hunne inrichting en hun onderhoud. 1806.

1 omslag.

N B. De opgaven werden ingezonden naar aanleiding van de aanschrijving van het landschapsbestuur d.d. 17 Juli 1806.

De aanschrijving was een gevolg van het K. B. d.d. 10 Juli 1806 N°. 34 (missive minister van binnenlandsche zaken d.d. 12 Juli 1806 N°. 14/3).

Slechts zijn aanwezig opgaven van de schuiten van DalenOosterhesselen, Roden-Roderwolde, Vries, Zuidlaren en AssenRolde.

Hocht.

1473. Requesten (gemerkt a—hh), met bijlagen, van molenaars in Drente, waarbij zij beweren, „op eene regtelijke grond „of titul tot het nemen van hocht of maalloon in graan, in plaats „van in geld, aanspraak t,e hebben." 1806.

1 portefeuille.

NB. Deze requesten zijn ingezonden bij het landschapsbestuur ingevolge zijne (hier aanwezige) publicatie d.d. 28 Februari 1806. Het bestuur behandelde ze op 4 April 1806 (notulen landschapsbestuur i.d. N°. 5).

Bij de minute dier notulen ligt eene ter landschapssecretarie vervaardigde „Lijst der korenmolens die hocht nemen in Drenthe „enz.", ter vergadering gelezen, voorzien van de opmerking: „Nota „B. de rekwesten over de hocht liggen in het alphabetische kastje „sub voce Hocht."

Ontbreekt het request g.g.

Hierbij eene publicatie d.d. 11 April 1806 van het Departementaal bestuur van Overijsel tegen het scheppen van granen door de molenaars.

Inkwartiering.

1473. Minuteele „Lijst der militairen, die in den jaare 1805 „in de landschap Drenthe ingequartierd of gecantonneerd zyn „geweest, en die of in het geheel niet of gedeeltelyk slegts