is toegevoegd aan uw favorieten.

De archieven der elkander vóór 1814 opgevolgde gewestelijke besturen van Drente

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ndoor de aannemers der vivres en fourages van het nodige „voorzien zyn '; opgemaakt uit de bijgevoegde opgaven der gemeentebesturen en schulteD. 4 April 1806.

1 portefeuille.

NB. Het landschapsbestuur vorderde de opgaven bij zijn besluit d.d. 9 Januari 1806, naar aanleiding van aanschrijvingen van den secretaris van staat voor de zaken van oorlog d.d. 30 December

1805 N°. 9 Litt. O, den Eersten commissaris voor de Fransche troepen en anderen. De lijst werd vastgesteld bij zijn besluit d.d. 4 April

1806 N°. 2 en, met begeleidend schrijven d.d. 5 April 1806 N°. 77, toegezonden aan den Eersten commissaris voor de Fransche troepen.

1474. Stukken betreffende de inkwartiering, fourageering en het transport van troepen in 1805 en 1806 in de gemeenten en schuitambten van Drente. 1806.

1 portefeuille.

NB. Naar aanleiding van brieven van den secretaris van staat voor oorlog en andere militaire autoriteiten, richtte het landschapsbestuur op 9 Januari 1806 tot de gemeentebesturen en schuiten eene serie vragen met betrekking tot de inkwartiering, fourageering en het transport van troepen. Beantwoording over hetgeen in 1805 geschied was werd gevraagd voor 31 Januari d. a. v., „terwyl in „het toekomende, volgens opgegeven leydraad moeten worden „gehouden exacte lysten, welke telkens met de bons ter secretarie „moeten worden ingezonden" (not. landschapsbestuur d.d. 9 Januari 1806). Zoo vindt men hier behalve de opgaven ook declaratiën in duplo der door de plaatselijke besturen ter zake teruggevorderde gelden, verzamelstaten en enkele andere stukken daarop betrekkelijk. Bij besluit van het landschapsbestuur d.d. 11 December 1806 werd den commies van deb Feltz opgedragen, de ingekomen en te verwachten opgaven over 1806 na te gaan en van de bons eene lijst op te maken ter inzending aan de regeering, ten einde betaling te erlangen (not. landschapsbestuur i.d.).

Jaarmarkten.

1475. Opgaven der schuiten omtrent de sedert 1795 in Drente ingevoerde jaarmarkten. 1806.

1 portefeuille.

NB. Deze opgaven werden door de schuiten aan het landschaps-