is toegevoegd aan uw favorieten.

De archieven der elkander vóór 1814 opgevolgde gewestelijke besturen van Drente

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„verdere getimmers te Assen, die onder het opzigt van den commies-inspecteur van 's lands gebouwen behooren. December 1806.

1 stuk.

NB. Deze lijst is door den commies ingediend ter secretarie van het landschapsbestuur.

Middelen (Beschreven en Onbeschreven—).

1492. Maandelijksche verzamelstaten van ontvangst en uitgaaf aan impost en zegel van de ontvangers en gaarders in het ressort Assen, wegens opgegeven middelen, over Januari —April 1807. (1807).

1 omslag.

NB. Gelijke staten over Mei—December 1807 zijn te vinden in Inv. N°. 1587.

Middelen (Beschreven—), zie Verponding.

Middelen (Onbeschreven—), zie Aanpeiling, Collectief Zegel en Patenten.

Militaire zaken.

1493. „Antwoorden van de scholtessen en gemeentebesturen „op de aanschrijving opzichtelijk de deserteurs en jongelingen „uit diaconie-huizen, bekwaam voor de burgerwapening. Zie „notul 25 Sept. 1806". — Rapporten der gemeentebesturen en schuiten omtrent gevonden deserteurs, — de in weeshuizen verpleegden, geschikt voor den militairen dienst, — en de maatregelen genomen ter bevordering der vrijwillige dienstneming bij het landleger. Met lijst. 1806.

1 portefeuille.

N B. Naar aanleiding eener circulaire van den minister van binnenlandsche zaken d.d. 22 September 1806 richtte het landschapsbestuur op 25 September d.a.v. N . 1 eene secreete aanschrijving aan de gemeentebesturen en schuiten, met verzoek:

1. de deserteurs, die zich in hun ressort mochten bevinden, te arresteeren;

2. te onderzoeken, „of er onder de voorwerpen, welke uit de „diakonie-kassa of door andere liefdegaven worden onderhouden, „ook jongelingen zyn,'' geschikt voor den militairen dienst en hunne namen „en waarschynlyke ouderdom" op te geven;

3. de vrijwillige recruteering op alle mogelijke wijzen te bevorderen.