is toegevoegd aan uw favorieten.

De archieven der elkander vóór 1814 opgevolgde gewestelijke besturen van Drente

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„vrijwillig hebben gedaan en de volkomen geschiktheid tot den„zelven bezitten" ; de reeds ingelijfden moesten op hun verlangen teruggezonden worden. Het landschapsbestuur, dat reeds tegen den harden maatregel was opgekomen, deelde deze blijde tijding terstond aan de gemeentebesturen en schuiten mede, met opdracht te rapporteeren omtrent de gevolgen (not. landschapsbestuur d.d. 23 October 1806 N°. 1, uitg. brieven (Inv. N*. 1444) N°. 134).

Molenbussen.

1496. Uittreksels uit de notulen van den raad van financiën d.d. 11 Januari 1806, den hoofdgaarders en gaarders der onbeschreven middelen bevelende inzending van de door hen ontvangen sleutels der molenbussen; met ondergeschreven verklaringen der aangeschrevenen. 1806.

1 omslag.

NB. De raad gaf dit bevel ter uitvoering van het besluit van den secretaris van staat voor de financiën d.d. 2 Januari 1806 N°. 1, waarbij werd verlangd, dat de ontvangers der beschreven middelen de sleutels zouden ontvangen.

Molens.

1497. Stukken betreffende het verzoek van E. ScHOEMAKERS en J. Suebring aan het landschapsbestuur, om verlof tot het plaatsen van een windkorenmolen te Gieten. 1805/'06.

1 dossier.

NB. Bij besluit van het landschapsbestuur d.d. 5 Maart 1806 werden deze stukken in handen gesteld van de heeren Tonckens en Hofstede, „om de vergadering daarop of over deze geheele „zaak te dienen van consideratiën en advies (notulen landschapsbestuur i. d. N°. 7).

Omslagen ) .

Ondersteuningen ) Zte T1 0m"

Ontvanger-generaal.

1498. „Summiere weekstaten . . . van hetgeen ten comptoire „van ..., ontvanger-generaal ... is en in de opvolgende week ap„parente zal worden ontvangen en uitgegeven," over 16 Nov. 1805—1807 Maart 28. 1805-1807.

1 portefeuille.

NB. De staten werden door den ontvanger-generaal ingezonden bij (den raad van financiën?).