is toegevoegd aan uw favorieten.

De archieven der elkander vóór 1814 opgevolgde gewestelijke besturen van Drente

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

F

Ordonnantiën.

(1601) Register der ordonnantiën, door den secretaris van staat voor de financiën enden minister van financiën van den koning van Holland geslagen ten laste van den ontvanger-generaal van Drente en den commissaris der nationale thesaurie, ter betaling van kosten van bestuur in Drente. 19 Augustus 1805— 1807 April 28.

1 deel.

NB. Dit deel is later gebruikt door den landdrost (zie Inv. N°. 1601) en daarom geplaatst op Inv. N°. 1601.

Patenten.

1502. „Remarques van den raad van financiën in het landschap Drenthe op de aan haar, bij besluit van het ministerie „van financiën van den 22 December 1806, ingezonden patent„lijsten." 1807.

1 stuk.

NB. Bij besluit d.d. 22 December 1806 N°. 55 stelde de minister van financiën in handen van den raad de door de plaatselijke besturen in Drente, volgens art. 51 der ordonnantie op het recht van patent, bij hem ingezonden lijsten der afgegeven patenten. De stukken werden in handen gesteld van het lid van den raad Engelenberg en 's raads secretaris (not. raad van financiën d.d. 8 Januari 1807 N°. 1). Overeenkomstig hun rapport werd de minister, onder terugzending der stukken, in kennis gesteld met de door hen gemaakte opmerkingen (not. raad van financiën d.d. 26 1 ebruari 1807 N°. 1; missive van den raad van financiën d.d. 26 Februari 1807 N°. 51).

1503. „Order bij het afgeven der patenten in het landschap „Drenthe gehouden". — Berichten en lijsten van de schuiten omtrent de in 1806 afgegeven patenten Met daaruit vervaardigden verzamelstaat en rapport. 1807.

1 dossier.

NB. Art. 51 der ordonnantie op het recht van patent d.d. 2 December 1805 vorderde inzending dezer lijsten door de gemeentebesturen en de schuiten aan den minister van financiën.

De minister zond de lijsten, bij hem door tusschenkomst van de opzieners der nationale middelen ingezonden, bij missive d.d. 22 December 1806 N°. 55 aan den raad van financiën, om ze te toetsen aan de ordonnantie (notulen raad van financiën d.d.