is toegevoegd aan uw favorieten.

De archieven der elkander vóór 1814 opgevolgde gewestelijke besturen van Drente

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bestuur, met aanteekeningen omtrent de toen bevonden gebreken;

b. afschrift van het rapport van gecommitteerden uit gemeld bestuur omtrent het in vorige resolutiën aangeteekende en den door hen in Juni 1806 gevoerden schouw over de nokslooten bij die vaart.

Het rapport d.d. 1805 kan ter vergadering hebben gediend, van dat d.d. 1806 is dit niet zeker.

1511. Korte maandstaten van ontvangst en uitgaaf bij den administrateur van 's lands vaart en venen, over Augustus 1805—1807 Maart. 1805—1807.

1 omslag.

NB. De staten werden door den administrateur ingezonden bij (den raad van financiën?).

Ontbreken de staten over de maanden December 1805, Februari en April 1806 en Februari 1807.

1512. Proces-verbaal van verkoop van landschapsvenen te Kloosterveen. October/November 1805.

1 omslag.

NB. Hierbij een onvolledig concept.

Vaste goederen.

1513. Kohieren van de vaste goederen in de kerspelen van Drente. Met enkele begeleidende brieven. Maart/April 1807.

43 deelen.

NB. Deze kohieren zijn opgemaakt door de schuiten en de gevolmachtigden der kerspelen, en door de schuiten ingezonden bij bij het landschapsbestuur, ingevolge resolutie van dat bestuur d.d. 22 Januari 1807.

Ontbreekt het kohier van Roswinkel.

Een duplicaat van het kohier van Ruinen werd in 1881 geschonken aan het rijksarchief in Drente door den heer J. Eemten te Dwingelo.

Veerschepen

1514. „Betreklyk 's landschaps vheerschepen." — Opgaven van schuiten en den magistraat van Coevorden omtrent de beurten veerschepen, uit hun schuitambt naar elders binnen of buiten de provincie varende. 1806.

1 dossier.