is toegevoegd aan uw favorieten.

De archieven der elkander vóór 1814 opgevolgde gewestelijke besturen van Drente

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1542. Stukken ingekomen bij en minuten van stukken uitgegaan van den landdrost, niet in de verbalen vermeld of wel buiten afdoening gebleven; gedeeltelijk vermeld op eene hierbij aanwezige lijst. z. d en 20 Februari 1807 — 1810 Sept. 29.

2 portefeuilles.

NB. De (35) stukken vermeld op de lijst (opgemaakt c. 1810) zijn met die lijst in één omslag geborgen; de (48) overige, die men misschien nog op de lijst had willen brengen en waarvan c. 1890 eene lijst is vervaardigd, in een anderen omslag. Op de lijst d.d. c. 1810 staan de stukken niet in chronologische, of andere, volgorde vermeld; daarom is het mogelijk, dat ook de overige stukken hierbij behooren.

Ontbreekt het stuk onder N°. 29 vermeld op de lijst d.d. c. 1810. In N". 30 ligt eene «Lijst" d.d. 8 Bloeimaand 1809 „van

„missives , die in den loop der vorige week ingekomen zyn,

„voor zooveel dezelve antwoorden of andere schikkingen ver„eischen, welke nog niet zyn gearresteerd of afgezonden."

1543. Stukken ingekomen bij en minuten van stukken uitgegaan van den landdrost, gedeeltelijk niet in het verbaal vermeld. Juli 1807 —1810 November.

2 portefeuilles.

NB. Deze stukken dragen geen kenmerk, dat ze zouden behooren tot de geseponeerde stukken, evenmin kunnen zij worden gevoegd bij de afgesloten verzameling in N°. 1542.

b. Verbaal van het verhandelde bij Landdrost en Assessoren, met bijlagen.

1544. Minuteel verbaal van het verhandelde bij landdrost en assessoren, met bijlagen. 20 Mei 1807—1810 December 29.

10 portefeuilles NB. Lijsten der ontbrekende stukken liggen voor in de portefeuilles.

1545. Register van het „verbaal van het verhandelde bij „landdrost en assessoren in het departement Drenthe". 20 Mei 1807—1810 April 4 (N°. 2).

1 deel.

31