is toegevoegd aan uw favorieten.

De archieven der elkander vóór 1814 opgevolgde gewestelijke besturen van Drente

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Nadere gegevens vroeg hij van een paar schuiten bij aanschrijving d.d. 22 Augustus 1807.

Voor zooveel het 2do kwartier betreft zijn de opgaven ontvangen door tusschenkomst van den drost van dat kwartier.

Bovendien zijn aanwezig uittreksels uit het verbaal van het verhandelde bij den landdrost d.d. 16 Juni 1807 N°. 1 en 10 Augustus

1807 N°. 7, waarbij besloten werd de opgaven te vragen, en d.d 7 September 1807 N°. 4, waarbij de ontvangen berichten in handen werden gesteld van de assessoren tot het formeeren van een staat.

Assen (gemeente).

1549. Kaart van eeDige gronden ten zuiden van Assen en ten oosten van den Beilerweg. c. 1806.

1 kaart.

NB. De kaart is blijkbaar vervaardigd in verband met de begreppeling van een perceel land ten zuiden van „land van „ten Oever", en ten noorden van „'t land van de castelein rFix". Fix woonde in 1806 te Assen (zie in Inv. N°. 1509).

1550. „Plan van Assen." — Kaart van een gedeelte van Assen met de ontworpen Torenlaan. 1808.

1 kaart.

NB. Deze kaart is blijkbaar vervaardigd ten behoeve van de overname van gronden voor den aanleg der Torenlaan. Ygl. den brief van den landdrost aan den minister van financiën d d. 8 Nov.

1808 N°. 27 (Brievenboek E. (Inv. 1536) fol. 46).

1551. „Teekening van eene nieuwe brug over 't cingel bij „de Nieuwe laan te Assen". (1809?).

1 kaart.

NB. De nieuwe laan was zeer waarschijnlijk de tegenwoordige Brinkstraat.

In verband met den aanleg der Torenlaan werd de postweg van Groningen naar Meppel, die langs den Groningerweg, de Jordaan, de Kruisstraat en de Steeg naar den Beilerweg door Assen liep, verlegd langs de Nieuwe laan en de Torenlaan. Het leggen van een brug over de Singelgracht was daarbij noodig.

Vergelijk hierbij verbaal landdrost d.d. 4 Januari 1809 N°. 3.

1552. „Plattegrond van de stad Assen met deszelfs omgelegene „tuinen, landen en bosschen", door P. A. C. Buwama AardknBURG. 1809.

1 kaart..