is toegevoegd aan uw favorieten.

De archieven der elkander vóór 1814 opgevolgde gewestelijke besturen van Drente

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bij missive van den landdrost d.d. 5 October 1807 B. N°. 40 werd zij bij den minister ingezonden.

1557. Maandstaten van ontvangst en uitgaaf bij den rentmeester van Assen, over Juni—November 1808. 1808.

1 omslag.

NB. Deze staten werden door den rentmeester ingezonden bij (den landdrost?).

Gelijke staten over Augustus 1798—1807 Februari zijn te vinden in Inv. N°. 601 (afd. Varia) en Inv. N°. 1460.

1558. Staten van hetgeen ten kantore van den rentmeester van Assen door de rentmeesters van Dikninge en der domeinen is overgestort, over Februari—November 1808.

1 omslag.

NB. Deze staten werden door den rentmeester van Assen ingezonden bij (den landdrost?).

Ontbreken de staten over Maart en April 1808.

Bestiaal.

1559. „Extracten uit de pryseerlysten" over Januari—Maart 1810, door de beëedigde „pryseerders" in het ressort Meppel elke maand ingezonden bij den onder-inspecteur der middelen te lande in genoemd ressort; met den door dezen daaruit opgemaakten verzamelstaat en overzicht van de waarde der runderen en varkens in de verschillende plaatsen. 1810.

1 portefeuille.

Borgtochten.

1560. Borgtochten ten behoeve van Drente gepasseerd tot zekerheid voor de getrouwe ambtsvervulling van aan haar rekenplichtige ambtenaren; met daartoe betrekkelijke stukken. 27 Dec. 1805—1809 September 1.

1 portefeuille.

NB. Aanwezig zijn slechts borgtochten voor ontvangers en gaarders der beschreven en onbeschreven middelen te lande, ingezonden aan den landdrost door de onder-inspecteurs. En wel die d.d. 27 December 1805—1808 Mei 4 ingevolge aanschrijvingen van den landdrost d.d. 27 Februari 1808 N°. 12 en 25 Maart 1808 N°. 8. Voorzoover noodig werden de borgtochten in 1808 opnieuw bekrachtigd en ingevolge de circulaire van den minister van