is toegevoegd aan uw favorieten.

De archieven der elkander vóór 1814 opgevolgde gewestelijke besturen van Drente

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gemeenten. Op 27 Maart 1810 (N°. 4) droeg de landdrost den chef de bureau van dee Feltz op de vervaardiging van het „generaal „tableau" omtrent de levering der gemeenten voor de 12 bataillons vrijwilligers (vergelijk Inv. N°. 1652) en de koninklijke garde. Deze voldeed daaraan op 9 April d a.v. (verbaal landdrost d.d. 9 April 1810 N°. 10 en missive i. d. Litt. K. N°. 8).

Gewichten op korenmolens.

1573. „Opgaven der schuitessen toecherende de gewigten „op de molens." — Rapporten der schuiten en gemeentebesturen omtrent hunne bevindingen bij de inspectie der gewichten, op de korenmolens in gebruik. Met overzicht. Januari 1809.

1 dossier.

NB. De rapporten werden ingezonden ingevolge aanschrijving van den landdrost d.d. 8 November 1808 N°. 14.

Slechts 7 rapporten zijn aanwezig.

Het overzicht is uit de rapporten opgemaakt door den chef de bureau v. Roten.

Godsdienstige gezindheden.

1573. Opgaven van het aantal zielen der verschillende godsdienstige gezindheden in de dorpen, gehuchten enz. van Drente. 1809.

1 dossier.

NB. Ter voldoening aan het kon. besl. d.d. 11 Maart 1809 N°, 7 droeg de minister van binnenlandsche zaken den landdrosten op, hem binnen 14 dagen op te geven de namen der plaatsen in hunne districten, in alphabetische volgorde, met opgave van het geheel aantal zielen der burgerlijke gemeente en „het getal dier „zielen na de onderscheidene godsdienstige gezindheden". Dientengevolge schreef de landdrost op 18 Maart d.a.v. N°. 1 den schuiten en gemeentebesturen aan, de vereischte opgaven omtrent de plaatsen in hun ressort bij hem in te zenden. In de minute van het bij den landdrost verhandelde op 30 Maart d.a.v. is tusschengevoegd de verzamelstaat, uit de verschillende opgaven opgemaakt, die door den landdrost bij missive van denzelfden dag (Litt. F. 58) aan den minister werd gezonden.

Honden (Vastleggen van —).

1574. „Ingekomene rapporten omtrend het vastleggen der „honden, conform publicatie van den 25 Mei 1807." — „Dolle „honden, 1807." — „Zie notule van den 81 July 1807." Juli 1807.

1 dossier.