is toegevoegd aan uw favorieten.

De archieven der elkander vóór 1814 opgevolgde gewestelijke besturen van Drente

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1583. Verbalen van het verhandelde in de algemeene vergaderingen van afgevaardigden uit de commissiën van landbouw, gehouden in de jaren 1808 en 1809. (1808, 1809?).

'2 deelen (gedrukt).

NB. De landdrost ontving deze verbalen van den minister van binnenlaudsche zaken (zie b.v. verbaal landdrost d.d. 16 Sept. 1808 N°. 2).

1584. Afschrift der notulen, met insertiën, van de commissie van landbouw in Drente, over 20 November 1805 — 1810 Mei 23. 1808—1810.

1 portefeuille.

NB. Dit afschrift is door den secretaris der commissie bij den landdrost ingezonden ingevolge art. 16 der instructie voor de secretarissen der respectieve commissiën van landbouw.

Ontbreken de notulen d.d. 31 Augustus—23 November 1808, 16/17 Wijnmaand 1809. Het register der notulen van de commissie loopt nog door tot 1 Juli 1815.

De secretaris der commissie zond in Januari 1808 bij den landdrost in afschrift van:

o. de notulen over 20 November 1805—1807 Aug. 15;

b. het besluit d.d. 19 Februari 1807 betrekkelijk de keurstieren ;

c. het besluit d.d. 4, 5 Mei 1807 betrekkelijk de dekhengsten; en

d. het besluit d.d. 6 Mei 1807 betrekkelijk de „scheeren" (zie het verbaal van het verhandelde bij den landdrost d.d. 12 Januari 1808 N°. 6).

De afschriften der overige notulen zijn later aan den landdrost toegezonden.

Landsgebouwen.

1585. „Stukken betrekking hebbende tot de dispositie van „den 7" Slagtmaand 1809 over 's lands gebouwen, doch van geen „waarde". — Lijsten van rekeningen wegens geleverde materialen tot onderhoud van ,'s lands" gebouwen in het departement Drente, over Augustus en September 1809. 1809. 1 dossier.

1 dossier.

Mallegatschut.

1586. „Stukken rakende het Mallegats-schut te Meppel." (1809).

1 dossier.